Berekening geluidwering gevel

Het Bouwbesluit, nu vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) stelt eisen aan de karakteristieke geluidwering van een gevel (GA,k) die een scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht. De karakteristieke geluidwering mag niet kleiner zijn dan het verschil tussen de geluidbelasting op de beschouwde gevel bepaald volgens de Wet geluidhinder en de grenswaarde voor het geluidniveau in het verblijfsgebied. Er geldt een minimumwaarde van GA,k = 20 dB. Ligt een te bouwen gebouw op een geluidbelaste locatie, dan kan PH Bouwadvies voor jou de berekeningen voor de geluidwering van gevels uitvoeren en, indien nodig, adviseren over te nemen maatregelen voordat met de bouw begonnen wordt. Hiermee kunnen hoge aanpassingskosten vermeden worden indien na de bouw niet aan de NEN 5077 voldaan wordt.

Berekening geluidwering gevel voor aanvraag omgevingsvergunning

Het BBL verwijst voor het vaststellen van de geluidwering gevel naar NEN 5077. Deze norm bepaalt dat de toetsing – of aan de gestelde eis is voldaan – moet gebeuren door het uitvoeren van een meting; dus ná voltooiing van het bouwwerk. Theoretisch betekent dit dat bij het indienen van de bouwvergunning niet kan worden vastgesteld of de geluidwering voldoende is. Voldoet de gevel in de praktijk niet, dan is het vaak kostbaar om de nodige aanpassingen aan te brengen.

Geluidsbelasting van een drukke weg

Er bestaan verschillende rekenmethoden waarmee tijdens het ontwerp van een project is te beoordelen of aan de eisen voor geluidwerendheid wordt voldaan. Deze rekenmethoden zijn beschreven in NEN-EN 12354-3, in NPR 5272 en in de GGG 97. Hoewel deze berekeningsmethoden niet door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) worden aangestuurd, worden ze over het algemeen (door gemeenten) geaccepteerd.

Een gevel bestaat meestal uit meerdere bouwelementen (spouwmuur, kozijnen, draaiende delen). De geluidwering van de totale gevel hangt onder meer af van:

  • de geluidisolatie van elk bouwelement afzonderlijk;
  • de verhouding tussen de oppervlakte van elk bouwelement en de totale geveloppervlakte;
  • de mate van kierdichting

De geluidisolatie van de afzonderlijke elementen wordt dus omgerekend naar de geluidwering van de gevel, rekening houdend met onder meer de verhouding van de oppervlakten van de bouwelementen en met de mate van kierdichting.

Meer weten of een offerte aanvragen?

Ligt het te bouwen gebouw aan een geluid belaste locatie; door wegverkeer, treinverkeer of vliegtuiglawaai. PH Bouwadvies kan voor jou de berekening geluidwering gevel uitvoeren. Wij beoordelen of jouw ontwerp aan het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) voldoet. Mocht het ontwerp niet aan de regelgeving voldoen dan adviseren wij je in welke maatregelen getroffen moeten worden zodat aan de eisen uit het BBL kan worden voldaan. Neem direct contact op of vraag een offerte aan.

Zoek je toch iets anders?

Ben je opzoek naar een andere geluidsdienst? Ga dan terug naar onze hoofdpagina geluid of direct naar de subpagina’s van onze geluiddiensten:

PH Bouwadvies