Brandveiligheid van grote brandcompartimenten NEN 6060

De methode brandveiligheid van grote brandcompartimenten NEN606 geeft de mogelijkheid om brandcompartimenten te realiseren die groter zijn dan volgens het Bouwbesluit, nu vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), toegestaan is. Deze norm bestaat sinds 2015. Vóór 2015 was de norm bekend onder de naam: “Beheersbaarheid van Brand”.

Grote brandcompartimenten volgens NEN 6060

Een rapportage brandveiligheid grote brandcompartimenten volgens NEN 6060 geeft een methode voor het bepalen van de grootte van een brandcompartiment. In Nederland is in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), voorheen het Bouwbesluit, vastgelegd dat gebouwen moeten worden ingedeeld in brandcompartimenten die niet groter zijn dan 1.000m2, of in het geval van industriefuncties maximaal 2.500m2. In de praktijk komt het regelmatig voor dat een opdrachtgever toch de wens heeft om een groter brandcompartiment te realiseren. Voor dit probleem is de norm NEN 6060 ontwikkeld. Op basis van gelijkwaardigheid en onder (strenge) aanvullende voorwaarden is het dan mogelijk om toch een groter brandcompartiment te laten bestaan of te bouwen. De regionale of gemeentelijke omgevingsdienst moet het gebruik van de methode wel goedkeuren.


Een belangrijk onderdeel van de NEN 6060 is de vuurlastberekening. De maximale afmetingen van een brandcompartiment staat namelijk in relatie tot de in dat compartiment aanwezige hoeveelheid vuurbelasting. Met andere woorden: de grootte van een brandcompartiment in een gebouw dient in relatie tot de aanwezige opgeslagen materialen (vuurbelasting) zodanig te zijn dat een eventuele brand door de brandweer te beheersen is.

Toepasbaarheid NEN 6060

De NEN6060 is bijvoorbeeld toepasbaar voor industriefuncties, sportfuncties, bijeenkomstfuncties, winkelfuncties waarbij het niet mogelijk of wenselijk is brandcompartimenten kleiner dan 1000 m² (winkelfuncties, sportfuncties, bijeenkomstfuncties) of 2500 m² (industriefuncties) te realiseren. NEN6060 is niet toepasbaar op bijvoorbeeld stallen van dieren en kantoorfuncties.

Onze werkwijze voor advies NEN 6060

Ons doel is het realiseren van een gebouw dat veilig kan worden gebruikt en niet een groter gevaar voor zijn omgeving veroorzaakt dan een gebouw dat wel direct aan het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), voorheen het Bouwbesluit, voldoet. Anderzijds dient het gebouw voor de gebruiker of opdrachtgever het best werkbaar en economisch meest voordelig te kunnen worden gerealiseerd.  

Heb je een bestaand of nieuw gebouw waarvoor een rapportage dient te worden opgesteld? Na goedkeuring van onze offerte starten wij met het inventariseren van je wensen en eisen ten aanzien van het gewenste gebruik en worden de verschillende aspecten ten aanzien van beheersbaarheid van brand geïnventariseerd. Vervolgens berekenen we de gemiddelde en maatgevende vuurbelasting en bepalen we welke brandwerendheidseisen er aan de gevels van het gebouw gesteld gaan worden door toepassing van de NEN6060. De uitkomst van de berekening wordt omschreven in een conceptrapport dat eerst ter goedkeuring aan de opdrachtgever wordt voorgelegd alvorens het aan de eisende partij wordt afgegeven. Overigens is het verstandig de eisende partij, de omgevingsdienst en/of gemeentelijke brandweer, al in een vroeg stadium bij het opstellen van de berekeningen te betrekken om verrassingen te voorkomen. Zodra iedereen akkoord is werken wij het concept uit tot een definitieve rapportage.

Na het opstellen van de gelijkwaardigheid conform de NEN606 volgt nog de stap: het uitwerken van de overige aspecten volgens het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) “uit het oogpunt van veiligheid”. Het maatregelenpakket heeft alleen maar een relatie met artikel 2.83 (of 2.89) en 2.102 of (2.112) uit het Bouwbesluit.

Meer weten of een offerte aanvragen?

Wil je weten of er een groter brandcompartiment gerealiseerd kan worden voor uw gebouw? Vraag dan een offerte aan bij PH Bouwadvies. Mocht je nog vragen hebben over brandveiligheid van grote brandcompartimenten, neem dan contact met ons op.

Zoek je toch iets anders?

Ben je op zoek naar een andere branddienst? Ga dan terug naar onze hoofdpagina brand of direct naar de subpagina’s van onze branddiensten:

PH Bouwadvies