FAQ

Wat is een bouwbesluittoets?

Een bouwbesluittoets is een verplicht onderdeel bij een bouwaanvraag voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. In deze rapportage worden diverse bouwkundige berekeningen gemaakt op verschillende vlakken van het bouwbesluit, zoals gezondheid bruikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid. Zo wordt er getoetst of een gebouw voldoende daglicht binnen krijgt, voldoende lucht wordt ververst of hoe duurzaam een gebouw is. Afhankelijk van de functie van het gebouw bestaat een bouwbesluittoets uit de volgende onderdelen:

Woningbouw

Utiliteitsbouw

Wat is een brandoverslagberekening?

Een brandoverslagberekening laat zien of er daadwerkelijk brandwerende voorzieningen in uitwendige scheidingsconstructies moeten worden opgenomen of dat de aanwezige afstand tussen de verschillende gevel- en/of dakopeningen voldoende is.

Wat is een EPC berekening?

EPC staat voor Energie Prestatie Coëfficiënt en zegt iets over de energiezuinigheid van een gebouw. Des te lager het EPC getal des te zuiniger is het gebouw in energieverbruik. In de berekening zijn diverse factoren opgenomen: thermische schil, installaties, ongewenste infiltratie, oriëntatie van het gebouw, ventilatiesysteem en energie-opwekkers zoals zonnepanelen of zonnecollectoren. Al deze factoren zijn van invloed op het energieverbruik van de woning. De EPC berekening is onderdeel van de omgevingsvergunning en moet voldoen aan de eisen die omschreven zijn in het bouwbesluit.

Wat is een EPC+ berekening. Energieadvies op Maat

De Energieadvies op Maat is een op maat gemaakt energieadvies. Deze dienst bestaat uit 2 delen, namelijk een gesprek en een rapportage met berekening. In het gesprek onderzoeken we wat de wensen zijn van de klant en wat het woongedrag is: hoeveel personen telt het gezin, wat voor soort douchers zijn het en welke wensen zijn er betreft installatie en andere duurzame aanpassingen aan de woning. Na het gesprek is de klant op de hoogte van alle mogelijkheden op het gebied van duurzame installaties en voorzieningen om de nieuw te bouwen woning zo efficiënt mogelijk af te stemmen op het woongedrag.  Vervolgens worden deze wensen vertaalt naar een vergelijk tussen 3 energieconcepten. In het vergelijk wordt over 20 jaar berekend welke installatie het beste past bij de bewoners. Aan de hand van deze berekening kan de klant een keuze maken tussen de installaties en dat gebruiken bij het aanvragen van offertes.

Wat is een MPG-berekening?

MPG staat voor Milieu Prestatie Gebouwen en wordt ook wel een GPR bouwbesluit berekening genoemd. In de MPG berekening wordt bepaald hoe het gebouw scoort op de toepassing van duurzame materialen. Van elk materiaal wat in een gebouw voorkomt wordt de hoeveelheid bepaald en hieraan wordt een score verbonden. Alle materalen te samen geven een eindscore genaamd een schaduwprijs. De schaduwprijs mag niet boven het toetsingsgetal 1,00 uitkomen (regelgeving bouwbesluit 2012 sinds 1-1-2018). Een MPG berekening is verplicht sinds 1 januari 2018 voor woningen , woongebouwen en kantoren met een vloeroppervlakte groter dan 100 m². Voor andere functies of kleinere kantoren is geen MPG berekening vereist.

Wat is een daglichtberekening?

Met de daglichtberekening wordt bepaald hoeveel daglicht een ruimte kan betreden. De hoeveelheid daglicht die een ruimte kan betreden is afhankelijk van het aantal kozijnen met glas in de gevels. Belemmeringen van objecten die voor de kozijnen staan zoals muren van uitbouwen of bijgebouwen op het kavel en overstekken van daken, worden meegenomen in de berekening middels een belemmeringsfactor. Ook de doorlatendheid van het glas wordt meegenomen in de berekening. Het getal dat na aftrek van alle belemmeringen overblijft heet het equivalent daglichtoppervlak (Ae) en kan worden gebruikt om te toetsen aan het bouwbesluit. Volgens het bouwbesluit is er een minimale eis waar aan een verblijfsruimte moet voldoen. De daglichtberekening is een verplicht onderdeel van de omgevingsvergunning bij o.a. woonfunctie en kantoorfunctie.

Wat is een ventilatieberekening?

In een ventilatieberekening wordt de minimale hoeveelheid te verversen lucht berekend volgens het bouwbesluit in een verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte. Doel van het ventileren is om de lucht in een gebouw te verbeteren en te ontdoen van Co2 en vocht. In een stroomschema wordt zichtbaar gemaakt hoe de ventilatielucht zich door het gebouw verplaatst. In dit stroomschema is opgenomen waar de  verse lucht wordt aangevoerd en waar deze wordt afgevoerd. In de berekening wordt ook de afmeting van de ventilatievoorzieningen berekend aan de hand van het vereiste debiet in een ruimte. Een ventilatieberekening is een verplicht onderdeel van de omgevingsvergunning.

Wat is een GPR-berekening?

GPR staat voor Gemeentelijke Praktijk Richtlijn en is een verzamelnaam voor meerdere berekeningen waaronder ook de MPG berekening. Wanneer men spreekt over een GPR berekening wordt in de meeste gevallen de GPR gebouw berekening bedoeld. In de GPR gebouw berekening wordt het gebouw getoetst op duurzaamheid en de ruimtelijke inpassing in de omgeving. De berekening wordt verdeeld in 5 verschillende categorieën: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Als 6e categorie kan ook het hoofdstuk ‘proces’ worden getoetst, maar deze is in veel gevallen niet verplicht. Voor elke categorie is een minimale score opgegeven waaraan een plan moet voldoen. Een en ander is afhankelijk van de instantie die de GPR gebouw berekening oplegt. Een GPR gebouw berekening wordt niet door het bouwbesluit aangestuurd, maar is een voorwaarde die opgenomen is bij een koperconvenant. Vaak is dit van toepassing wanneer er grond van de gemeente wordt gekocht. Ook bij prijsvragen kan het voorkomen dat de gemeente om een GPR berekening vraagt.

Wanneer heb ik een GPR-berekening nodig?

De verplichting tot het maken van een duurzaamheidstoets wordt vaak vastgelegd in het koopcontract van de grond. In die gevallen is het aanleveren van de berekening een privaatrechtelijke afspraak geworden tussen koper en verkopen. De koper dient zich aan de voorwaarden uit het contract te houden en een berekening die aan de in het convernant beschreven kwaliteitsniveau voldoet, in te leveren bij de verkoper, de gemeente. In veel gevallen is het makkelijkste moment om dit te doen, bij het aanvragen van de omgevingsvergunning. Mag de gemeente een dergelijke berekening eisen bij de aanvraag omgevingsvergunning? Het antwoord hierop is juridisch complex. In principe is het gemeente niet toegestaan strengere eisen op te leggen dan die in het bouwbesluit 2012 omschreven staan. Wat voor een aanvraag omgevingsvergunning moet worden ingeleverd is omschreven in de BOR (Besluit OmgevingsRecht) en hierbij ontbreekt een berekening van de duurzaamheid. Een gemeente mag derhalve officieel een omgevingsvergunning niet weigeren omdat een duurzaamheidsberekening niet is ingeleverd. De gemeente is verplicht de vergunning af te geven.

Is een GPR-berekening een verplicht onderdeel van de omgevingsvergunning?

De verplichting tot het maken van een duurzaamheidstoets wordt vaak vastgelegd in het koopcontract van de grond. In die gevallen is het aanleveren van de berekening een privaatrechtelijke afspraak geworden tussen koper en verkopen. De koper dient zich aan de voorwaarden uit het contract te houden en een berekening die aan de in het convernant beschreven kwaliteitsniveau voldoet, in te leveren bij de verkoper, de gemeente. In veel gevallen is het makkelijkste moment om dit te doen, bij het aanvragen van de omgevingsvergunning. Mag de gemeente een dergelijke berekening eisen bij de aanvraag omgevingsvergunning? Het antwoord hierop is juridisch complex. In principe is het gemeente niet toegestaan strengere eisen op te leggen dan die in het bouwbesluit 2012 omschreven staan. Wat voor een aanvraag omgevingsvergunning moet worden ingeleverd is omschreven in de BOR (Besluit OmgevingsRecht) en hierbij ontbreekt een berekening van de duurzaamheid. Een gemeente mag derhalve officieel een omgevingsvergunning niet weigeren omdat een duurzaamheidsberekening niet is ingeleverd. De gemeente is verplicht de vergunning af te geven.

Wat is een RC-berekening?

Rc staat voor Resistance Construction oftewel de thermische weerstand van de constructie. Met deze berekening bepalen we de weerstand van warmteverlies van de constructie. Des te hoger het getal is des minder energie kan ontsnappen via de constructie. Belangrijkste onderdeel voor deze berekening is het type isolatie van de constructie. Deze zal voor 90% van alle materialen de meeste invloed hebben op het getal. De berekening is een verplicht onderdeel van de omgevingsvergunning en toont aan dat de constructie aan de minimale eisen van het bouwbesluit voldoet. De waarden uit deze berekening worden onder andere gebruikt in de EPC berekening.

Wat is een spuicapaciteitsberekening?

Spuien van een woning is het verversen van lucht in de ruimte op grote schaal middels het openen van ramen en deuren in het gebouw. In geval van calamiteiten, zoals het aanbranden van eten of het gebruik van een gevaarlijke stof tijdens het klussen, moet de lucht in de verblijfsruimte in korte tijd worden ververst. Een spuicapaciteitsberekening bepaald of er voldoende te openen delen in de ruimte aanwezig zijn om in korte tijd de ruimte te ventileren. Een spuicapaciteit is een verplicht onderdeel van de omgevingsvergunning bij o.a. woonfunctie.

Wat is een berekening karakteristieke geluidwering gevel?

Woningen die in de omgeving van een drukke weg, spoorweg, industriegebied of vliegveld gebouwd worden, kunnen te maken krijgen met geluidsoverlast. In het bouwbesluit is een maximaal geluidsniveau vastgesteld wat er in de woning waargenomen mag worden. In de berekening karakteristiek geluidwering gevel wordt berekend hoeveel geluid de gevel tegenhoudt van de geluidsbelasting die op de gevel komt. In deze berekening worden alle elementen ook ventilatieroosters en naad en kierdichting meegenomen. Een karakteristieke geluidwering gevel berekening is alleen verplicht bij bouwplannen waar een hoge geluidsbelasting plaatsvindt.

Wat is een berekening nagalmtijd?

Voor algemene verkeersruimten in een appartementengebouw kan er een risico bestaan op galm. Middels een nagalmtijdberekening wordt bepaald of het trappenhuis voldoet aan de regelgeving omtrent galm. In de berekening worden alle materialen uitgetrokken die in de ruimte aanwezig zijn. Elk materiaal heeft zijn eigen nagalmeigenschappen. Uit de berekening blijkt of er maatregelen getroffen moeten worden om aan de galmnorm te voldoen. Voor nieuwbouwprojecten is dit een verplicht onderdeel bij woongebouwen.

Wat is beoordeling installatiegeluid?

Hedendaags worden er diverse installaties toegepast in de woningen om de woning te verwarmen en te ventileren. Deze installaties produceren geluid wat als hinderlijk ervaren kan worden. In de beoordeling installatiegeluid wordt bekeken of de installatie in een voldoende afgesloten ruimte is opgesteld en dat de verblijfsruimte voldoende is geluidwerend is geïsoleerd. Op onze website is ook een tabel te vinden over installatiegeluid en de bijbehorende maatregelen. (link toevoegen)

Wat is beoordeling contactgeluid?

Bij de beoordeling contactgeluid wordt er gekeken of er overlast plaats kan vinden tussen 2 wooneenheden. Berekend wordt of de woningscheidende wanden en vloeren voldoende geluidwerend zijn aan de hand van het gewicht van de onderdelen. De berekening wordt getoetst aan een grenswaarde die vastgesteld is door het bouwbesluit.

Wat is een transmissieberekening?

Bij een transmissieberekening wordt de verwarmingscapaciteit berekend van het gebouw. Er wordt gekeken hoeveel energie er via de thermische schil verloren gaat. De isolatiewaarde van vloer, dak,  gevels en raampartijen bepalen voor een groot gedeelte de verwarmingscapaciteit. Ook lineaire koudebruggen zijn ook onderdeel van het verlies via de thermische schil. Met een transmissieberekening kan ook de impact van het verhogen van de thermische schil worden bepaald. Is triple glas een meerwaarde? Wat is de besparing als we de Rc waarde van de gevel verhogen met 1,5 m²K/W?

Wat is BENG?

BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw en zal per 1 januari 2020 de EPC berekening gaan vervangen. Anders dan bij de EPC berekening wordt er bij de BENG getoetst worden op 3 niveaus,  namelijk; energiebehoefte, gebruik primaire energie en gebruik hernieuwbare energie. Bij de EPC berekening was het mogelijk om een slechte thermische schil of een slechte installatie te compenseren door middel van zonnepanelen. Met de BENG lukt dit niet meer, omdat onderdelen individueel worden beoordeeld. Elk niveau heeft zijn eigen toetsingswaarde waar aan moet worden voldaan. De tijdelijke norm NTA8800 zal op 1 januari 2020 worden vervangen door de nieuwe norm voor de BENG. Rijksoverheid gebouwen moeten per 1 januari 2019 al voldoen aan de BENG volgens de NTA 8800.

Wat is BREEAM?

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Het is een zeer uitgebreide methode om de duurzame bouwwijze en het duurzame gebruik van het gebouw in kaart te brengen. Met de uitkomst van de rapportage kan aangetoond worden dat het gebouw aan een van de 5 duurzaamheidsniveaus voldoet. Met deze rapportage kunnen subsidies of leningen worden aangevraagd voor het bouwen van het gebouw. Niet alleen vooraf, maar ook tijdens de bouw wordt er gecontroleerd of het beoogde niveau gehaald wordt. De verschillende niveaus van  BREEAM hebben allemaal hun eigen eisenpakket. Het bouwbesluit is het minimale niveau waar aan een gebouw moet voldoen. BREEAM is een extra eisen pakket bovenop het bouwbesluit. Afhankelijk van de keuze van het niveau kunnen eisen een stuk hoger uitvallen dan in het bouwbesluit staat omschreven.

Wat is een gelijkwaardige daglichtberekening / daglichtsimulatie?

Met de reguliere daglichtberekening kunnen sommige situaties zoals een loggia moeilijk worden berekend. De uitkomst in deze situaties is in veel gevallen dat er geen of maar heel weinig daglicht de woning betreed. In werkelijkheid zal dit minder ongunstig uitpakken en zal er toch het nodige daglicht in de woning komen. Een daglichtsimulatie is in staat het volgens de werkelijke waarden te berekenen. Voor de berekening wordt er een 3D model opgezet met daarin de contouren van de ruimte, de belemmering, de glasoppervlakken en reflectie van het materiaal in bijvoorbeeld een loggia. Met alle informatie wordt een simulatie gemaakt van de situatie, die in vele gevallen tussen de 10 en 20 % hoger uitvalt dan bij de reguliere berekening. Vaak is dit al voldoende om te voldoen aan de daglicht eis volgens het bouwbesluit. Deze berekeningen worden gemaakt in situaties waar een te kort is aan daglicht volgens de bouwbesluiteis.

Welke onderdelen bevat een bouwplantoets?

De standaard bouwplantoets omvat alle basisberekeningen die de overheid nodig heeft om te toetsen of het gebouw voldoet aan de regelgeving. Het betreft hier de volgende berekeningen:

 • Bepalen oppervlakten en indeling in verblijfsgebieden en ruimten
 • Daglichtberekening
 • Ventilatieberekening
 • Spuicapaciteitberekening
 • RC-waarden berekening
 • EPC-berekening
 • MPG-berekening

Naast bovenstaande berekeningen kan het nodig zijn dat voor uw bouwplan aanvullende berekeningen nodig zijn. U kan hierbij denken aan:

 • GPR-berekening
 • Brandoverslagberekening
 • Berekening karakteristieke geluidwering
 • Galmberekening

Welke gegevens moet ik aanleveren om een bouwplantoets door jullie te laten uitvoeren?

Om op een correcte manier de bouwplantoets te kunnen uitvoeren ontvangen we graag de plattegronden, gevels en doorsneden van het pand. Dit mag in de vorm van AutoCAD tekeningen of in de vorm van een 3D REVIT model of IFC bestand. Om de isolatiewaarden van de uitwendige scheidingsconstructies te berekenen ontvangen we ook graag de details. Constructietekeningen of een constructief ontwerp zijn ook noodzakelijk om het materiaalgebruik t.b.v de MPG berekeningen mee te bepalen.

Wat kost een bouwplantoets?

Voor vrijstaande woonhuizen werken wij met standaard prijzen. Voor seriematige woningbouw, verbouwingen of utiliteitsbouw maken we altijd een offerte op maat.

Hoe lang doen jullie over het toetsen van een bouwplan?

Normaliter leveren wij binnen 10 werkdagen na opdrachtverstrekking de conceptrapportage van de bouwplantoets voor vrijstaande woonhuizen aan. Voor andere projecten spreken we een specifieke planning af.

Wat is een brandoverslagberekening?

Een brandoverslagberekening berekend of er een kans bestaat tussen het overslaan van brand van het ene brandcompartiment naar het andere brandcompartiment via de buitegevel. In een 3D model wordt een dergelijke situatie gesimuleerd. De afmeting van de brandhaard wordt in kaart gebracht en de openingen worden in de wanden geplaatst. Op de te belasten gevel worden meetpunten geplaatst waar de brand naar overslaat. Aan de hand van de gemeten intensiteit van de brand kan worden bepaald of er een brandoverslag plaats kan vinden. Brandoverslag komt meestal voor bij plannen die tussen de 2500 mm en 7500 mm t.o.v. de erfgrens worden gebouwd en bij plannen waarbij twee brandcompartimenten boven elkaar zijn gelegen en er een kleine borstwering aanwezig is.

Wat is een analyse branddoorslag?

Waar bij een brandoverslagberekening gekeken wordt naar het overslaan van de brand naar een ander brandcompartiment via de buitengevel, wordt bij een branddoorslaganalyse gekeken of de brand via de binnenzijde zich kan voortplanten. Op detailniveau wordt er gekeken of er zwakke plekken in de constructie aanwezig zijn waar een brand binnen een bepaalde tijd door heen komt. De analyse bestaat uit het beoordelen van het bezwijken van constructieonderdelen in een brandsituatie. Volgens worden er verschillende maatregelen beschreven om het doorslaan van de brand te beperken. De situaties bevinden zich meestal bij gevelaansluitingen in verticale en horizontale details.

Wat is een berekening inwendige condensatie (methode Glazer)?

Het dauwpunt van de constructie is het punt waarbij de luchtvochtigheid 100% bereikt. Bij een situatie waarbij het condensatiepunt op een verkeerde plek ligt kunnen er vochtproblemen ontstaan. Dit punt wordt berekend met de inwendige condensatieberekening. Aan de hand van de materialen van de constructie, temperatuur en de luchtvochtigheid kan het condensatiepunt worden bepaald.

Wanneer heb ik een brandoverslagberekening nodig?

U heeft  een brandoverslagberekening nodig wanneer een gebouw dicht bij de perceelgrens staat (minder dan 7,5 meter) of bijvoorbeeld bij 2 boven elkaar gelegen appartementen.  U kunt voldoen aan de brandoverslag eisen door het toepassen van een brandwerende ramen, deuren, gevel of dak. Ook kunt u er voor kiezen om een brandoverslagberekening te laten uitvoeren. Deze brandoverslagberekening wordt uitgevoerd volgens NEN6068.

Wanneer heb ik een karakteristieke geluidwering gevel nodig?

Gebouwen die in de omgeving van een drukke weg, spoorweg, industriegebied of vliegveld gebouwd worden, kunnen te maken krijgen met geluidsoverlast. In het bouwbesluit is een maximaal geluidsniveau vastgesteld wat er in het gebouw waargenomen mag worden. Gebouwen die de grenswaarde overschrijden moeten aantonen middels een berekening dat het binnenniveau voldoet aan de regels van het bouwbesluit. De grenswaarde is afhankelijk van het type geluid. Zo heeft verkeerlawaai een andere toetsingswaarde van industrielawaai. De toetsing voor de geluidsbelasting geldt zowel voor woningen als utiliteitsgebouwen. Of uw gebouw een te hoge geluidsbelasting heeft kan u opvragen bij uw gemeente.

Wat is duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen kent meerdere manieren van uitleg en in een containerbegrip geworden. Duurzaam bouwen zegt iets over het duurzaam omgaan van het gebouw. Dit kan het besparen van energie zijn, maar dat kan ook gerecyclede materialen of toegepaste recyclebare materialen zijn. Ook kan een gebouw zo zijn gebouwd dat er eenvoudig een andere bestemming aan gegeven kan worden als de huidige bestemming overtallig is geworden. Pelser Hartman kan meedenken en helpen bij het duurzaam maken van uw gebouw. Ook kunnen wij u helpen de duurzaamheid in kaart te brengen door middel van berekeningen voor subsidieaanvragen.

Waarom is duurzaam bouwen belangrijk?

We worden ons steeds bewuster van onze voetafdruk die de mensheid nalaat op de wereld. Ook komen we steeds meer te weten over de consequenties die onze wensen en acties hebben op de natuur. We zijn ons ervan bewust dat we anders om moeten gaan met materialen en onze energie. Dit zien we ook terug in de bouwwereld. Nieuw te bouwen gebouwen worden zo ontworpen dat deze voldoen aan strengere energiebesparende maatregelen. Een van de belangrijkste stappen die genomen zijn is het afschaffen van de verplichte gasaansluiting bij kleine verbruikers. In 2050 moeten we voldoen aan de klimaatdoelstelling waarbij geen broeikasgassen meer worden uitgestoten. Van deze doelstelling zijn we nog ver verwijderd en er moet nog een hoop gebeuren om dit te bereiken. Dit is een van de redenen waarom duurzaam bouwen belangrijk is.

Ik wil een nul-op-de-meter woning? Kunnen jullie mij hierin adviseren?

Ph bouwadvies kan advies geven hoe u bij uw gebouw nul-op-de-meter kunt krijgen. Door middel van gesprek en berekening kunnen wij uw adviseren hoe u het beste uw gebouw nul-op-de-meter kunt krijgen. Het jaarlijks verbruik is mede afhankelijk van uw woongedrag. In een gesprek gaan we onderzoeken welke installatie het beste past bij uw wensen en welke maatregelen sluiten het beste aan op uw woongedrag. Wij adviseren u om het energieadvies op maat af te nemen.

Wat is een nul-op-de-meter woning?

Nul-op-de-meter is inmiddels een containerbegrip geworden en wordt door veel mensen anders geïnterpreteerd. Voor sommige mensen is dat het EPC getal van 0, voor anderen is dat 0 euro op de energierekening. Het heeft alles te maken met het zelf opwekken van energie in combinatie met het verbruik van het gebouw. Vaak wordt er door gemeenten korting gegeven op legeskosten of zijn er subsidieregelingen. Een nul-op-de-meter berekening kunt u gebruiken bij de subsidieaanvraag bij uw gemeente.

Werken jullie ook voor particulieren?

Wij werken in principe voor de professionele opdrachtgever. Wilt u als particulier gebruik maken van onze diensten neemt u dan contact op, dan bekijken we hoe we u het beste kunnen helpen.

Hoe krijg ik de rapporten aangeleverd?

Alle rapportages worden digitaal als PDF bestand verstrekt.

Geven jullie ook cursussen of trainingen?

PH Bouwadvies is geen opleidingsinstituut. Soms organiseren we informatiemiddagen over een specifiek onderwerp voor onze opdrachtgevers. Deze ontvangen hier bericht over.

Kunnen jullie ook bouwkundig tekenwerk uitvoeren?

PH Bouwadvies kan voor u in alle fasen van het bouwproces tekenwerk verzorgen. Zowel 2D in AutoCAD als 3D (BIM) in Revit.

Wat betekent BVO?

Bruto Vloer Oppervlak.

Hoe werkt het bouwbesluit?

Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland, zoals woningen, kantoren, winkels, ziekenhuizen etc. minimaal moeten voldoen. Verbouwingen vallen ook onder het Bouwbesluit. Het Nederlands Bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu

Moet je bij verbouwen en renoveren ook aan het bouwbesluit voldoen?

Ja, ook bij renoveren, restaureren, verbouwen of herbestemmen moet je aan het bouwbesluit voldoen.

Is het bouwbesluit een wet?

Het bouwbesluit is een wet. Eigenaren zijn ervoor verantwoordelijk dat een gebouw voldoet aan de diverse eisen van Bouwbesluit. Overtreding is een economisch delict.

Wanneer is bouwbesluit van toepassing?

Het bouwbesluit is altijd op alle bouwwerken van toepassing in Nederland. Ook bouwwerken waaraan niet meer wordt gebouwd en welke worden gebruikt.

Welk bouwbesluit is van toepassing?

Op 1 april 2012 werd een nieuw Bouwbesluit ingevoerd, waarin onder andere het sloopbesluit en het gebruiksbesluit verwerkt waren. De recentste versie is van 11 oktober 2016.

Wanneer moet je voldoen aan het bouwbesluit?

Het bouwbesluit is altijd op alle bouwwerken van toepassing in Nederland. Ook bouwwerken waaraan niet meer wordt gebouwd en welke worden gebruikt.

Aan welk bouwbesluit moet mijn project voldoen?

Nieuw te ontwikkelen projecten moeten voldoen aan de meest recente versie van het bouwbesluit. Zowel in het geval van nieuwbouw, verbouw, renovatie of herbestemming.

Wie controleert het bouwbesluit?

De overheid is verantwoordelijk voor de handhaving van het bouwbesluit. Daartoe heeft iedere gemeente bouwinspecteurs in dienst.

Mijn bouwproject voldoet niet aan het bouwbesluit

Twijfel je of je (nieuw)bouwproject voldoet aan het bouwbesluit. Neem dan contact met ons op, wij kunnen je zeker verder helpen.

Wat is een beoordeling brandveiligheid?

De gemeente en brandweer heeft als taak er op toe te zien dat de brandveiligheid van nieuw te bouwen gebouwen of bestaande gebouwen voldoen aan de huidige regelgeving. Deze regelgeving is vastgelegd in het huidige bouwbesluit 2012 en dit is tevens de basis voor onze beoordeling brandveiligheid waar wij uw plan aan toetsen. Uw plan wordt door de gemeente en brandweer op de volgende onderdelen getoetst:

 • beperking van het ontwikkelen van brand- en rook; controle bouwmaterialen
 • indeling in brandcompartimenten en subbrandcompartimenten
 • indeling in beschermde subbrandcompartimenten (indien van toepassing)
 • indeling en eisen aan vluchtrouten
 • controle van de doorstroom- en opvangcapaciteit (indien van toepassing)
 • controle op de draairichtingen van deuren
 • bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van de constructies
 • bepalen van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken
 • brandweerlift (indien van toepassing)
 • aangeven van noodverlichting en vluchtroute aanduiding
 • aangeven van de brandmeldinstallatie, handbrandmelders
 • aangeven van de brandslanghaspels en/of blustoestellen
 • aangeven van droge blusleidingen of bluswatervoorzieningen

Het is raadzaam uw plan in een vroeg stadium te toetsen aan de brandveiligheidseisen en overige regelgeving om zo onnodige aanpassingen van het ontwerp te voorkomen.

Wat houdt beheersbaarheid van brand in?

Het bouwbesluit 2012 stelt eisen aan de grote van een brandcompartiment. Zo mag bijvoorbeeld een brandcompartiment van een kantoorgebouw niet groter zijn dan 1000m2 en bij een industriefunctie niet groter zijn dan 2500m2. Echter zijn deze oppervlakten in bepaalde situaties soms te beperkt en wenst de opdrachtgever om een groter brandcompartiment te realiseren. In zo’n situatie heeft de eigenaar of gebruiker het recht een beroep te doen op het gelijkwaardigheidsbeginsel (artikel 1.3 Bouwbesluit 2012). Dit betekent dat een andere oplossing mag worden voorgesteld die voldoet aan de functionele eisen voor beperking van uitbreiding van brand en voor het veilig vluchten. Een voorbeeld van een andere oplossing is het plan te toetsen aan de beheersbaarheid van brand (grote brandcompartimenten NEN6060). Deze norm biedt een aantal mogelijkheden die kunnen leiden tot de gewenste gelijkwaardigheid. De gelijkwaardige oplossing moet echter wel door de gemeentelijke brandweer goed gekeurd worden.

Wat is brandpreventie?

Onder brandpreventie verstaat men het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand en het waarborgen van de ontvluchting van personen.

Wat valt onder brandpreventie?

Onder brandpreventie vallen de volgende onderdelen: Het toepassen van bouwkundige voorzieningen, installatietechnische voorzieningen, veilig ontvluchten van personen, controle en onderhoud installaties en voorzieningen en goed getrainde bedrijfshulpverleners die adecuaat kunnen optreden in geval van callamiteiten.

Wat houdt brandpreventie in?

Onder brandpreventie verstaat men het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand en het waarborgen van de ontvluchting van personen.

Brandpreventie wat is dat?

Onder brandpreventie verstaat men het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand en het waarborgen van de ontvluchting van personen.

Waarom brandpreventie?

Brand is gevaarlijk en schadelijk, maar ook hevige rookvorming door vuur kan dodelijke slachtoffers eisen. In geval van nood moeten werknemers daarom snel en veilig een gebouw kunnen verlaten. Door te oefenen met een intern ontruimingsplan weet iedereen in geval van nood de snelste route naar buiten te vinden.

Wat is een brandscan?

De brandscan omvat een inspectie op locatie waarbij naast de bouwkundige en installatietechnische controle van de in het gebouw aanwezig brandscheidingen en brandinstallaties ook de organisatorische aspecten van de brandveiligheid worden gecontroleerd.

Wat is een brandoverslagberekening?

Een brandoverslagberekening laat zien of er daadwerkelijk brandwerende voorzieningen in uitwendige scheidingsconstructies moeten worden opgenomen of dat de aanwezige afstand tussen de verschillende gevel- en/of dakopeningen voldoende is.

Wat is een ontruimingsberekening?

Een ontruimingsberekening wordt veelal toegepast om vluchtwegen te berekenen van complexe gebouwen met een openbare functie of een bijeenkomstfunctie met een hoog bezoekers aantal.

Wat is een ontruimingsplan?

Een ontruimingsplan dient ervoor om te zorgen dat bij calamiteiten zo veel mogelijk mensen een gebouw veilig kunnen verlaten. Tevens is een ontruimingspaln een middel om te zien wat er verwacht wordt van een bedrijfshulpverlener in geval van een calamiteit. Een ontruimingsplan van gebouwen moet worden opgesteld in het kader van het Bouwbesluit in die gevallen dat een gebruiksmelding of gebruiksvergunning noodzakelijk is.

Wat is een brandbeheersbaarheidstoetsing?

Bij een beheersbaarheid van brand wordt er bekeken of een brandcompartiment ook groter kan zijn dan de in het bouwbesluit vastgestelde eis. Deze situatie kan wel eens voorkomen als de grootte van een brandcompartiment te beperkt is voor de desbetreffende functie. De grootte van het brandcompartiment wordt bepaald of gecontroleerd door het plan te toetsen aan de beheersbaarheid van brand (grote brandcompartimenten NEN6060). Dit is een gelijkwaardige oplossing en moet echter wel door de gemeentelijke brandweer goed gekeurd worden.

Opstellen Vuurlastberekening – bepalen vuurlast?

De vuurlastberekening is een onderdeel van de beheersbaarheid van brand (grote brandcompartimenten NEN6060). Middels deze berekening kan aangetoond worden of het realiseren van een groter brandcompartiment haalbaar is, en of het toepassen van een langere vluchtlengte mogelijk is anders dan in het bouwbesluit staat vermeld. Bij de vuurbelasting wordt gekeken naar de intensiteit en duur van een brand. De vuurbelasting wordt door een aantal factoren bepaald namelijk: alle toegepaste materialen waaruit een gebouw bestaat inclusief de inventarisatie en de opgeslagen goederen die zich in het gebouw bevinden.

Wat houdt een inspectie van brandveilige gebouwen in (brandveiligheidscan, NEN 6059)?

Een inspectie van brandveilige gebouwen ofwel brandveiligheidscan is een inspectie op locatie waarbij de huidige staat van een gebouw in kaart wordt gebracht. Bij deze scan worden bouwkundige en installatietechnische zaken gecontroleerd en ik kaart gebracht. Tevens wordt er ook gecontroleerd wat de status is van de in het gebouw aanwezig brandscheidingen en brandinstallaties als ook de organisatorische aspecten van de brandveiligheid.

Wat is een beoordeling veilig vluchten?

Bij een beoordeling veilig vluchten wordt uw plan getoets welke maatregelen er getroffen moeten worden om een gebouw veilig volgens de gestelde eisen te kunnen ontvluchten.

Wat zijn CFD-berekeningen/CFD simulaties?

CFD staat voor Computational Fluid Dynamics. CFD maakt het mogelijk om bijvoorbeeld luchtstromingen binnen een gebouw te simuleren en tijdsafhankelijk zichtbaar te maken. CFD wordt veelal ingezet in grote complexe gebouwen, wanneer het van belang is inzicht te krijgen in de rook- en warmteverspreiding in het geval van brand.

Wat zijn ontruimingsplannen en vluchtwegplattegronden?

Een ontruimingsplan van gebouwen moet worden opgesteld in het kader van het Bouwbesluit in die gevallen dat een gebruiksmelding of gebruiksvergunning noodzakelijk is. Een ontruimingsplan is een integraal onderdeel van de gebruiksvergunning. De verplichting tot het opstellen van een ontruimingsplan staat eveneens omschreven in Arbowet artikel 15, en arbobesluit artikel 2.17.

Advies omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Hiervoor gelden landelijke regels die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. De regels voor brandveilig gebruik zijn op al het gebruik van toepassing. Voor de meer risicovolle vormen van gebruik is een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een gebruiksmelding nodig.