Brandoverslagberekening

Het Bouwbesluit stelt in sommige gevallen de eis dat uitwendige scheidingsconstructies een weerstand tegen brandoverslag dient te bezitten van minimaal 20, 30 of 60 minuten. Dit kan het geval zijn wanneer een gebouw dicht bij de perceelgrens staat (minder dan 7,5 meter) of bijvoorbeeld bij 2 boven elkaar gelegen appartementen.  U kunt voldoen aan de brandoverslag eisen door het toepassen van een brandwerende ramen, deuren, gevel of dak. Ook kunt u er voor kiezen om een brandoverslagberekening te laten uitvoeren. Deze brandoverslagberekening wordt uitgevoerd volgens NEN6068.

Een brandoverslagberekening laat zien of er daadwerkelijk brandwerende voorzieningen in uitwendige scheidingsconstructies moeten worden opgenomen of dat de aanwezige afstand tussen de verschillende gevel- en/of dakopeningen voldoende is.

PelserHartman Bouwadvies kan bovenstaande brandoverslag berekeningen voor u maken. Wij zullen ons echter niet beperken tot enkel de berekening. Wij zullen u, indien u wel brandwerende voorzieningen moet treffen, aangeven welke mogelijkheden er zijn om wel aan de eisen te kunnen voldoen.

Veel opdrachtgevers denken dat het maken van een brandoverslagberekening een kostbare zaak is. Echter een brandoverslagberekening kan een aanzienlijke besparing opleveren op de bouwkosten. Indien uit de berekening volgt dat er geen brandwerende kozijnen en beglazing hoeft te worden geplaatst scheelt dit vaak duizenden euro’s in de uitvoering.

Wanneer is het uitvoeren van een brandoverslagberekening zinvol?

Brandoverslag is de uitbreiding van brand van een brandruimte naar een andere ruimte uitsluitend via de buitenlucht. Brandoverslag kan op diverse manieren plaatsvinden. In NEN 6068 wordt onderscheid gemaakt in horizontale en verticale brandoverslagrisico’s.

Verticale brandoverslag.

Met verticale brandoverslag wordt bedoeld brandoverslag tussen boven elkaar verticaal_brandoverslaggelegen brandruimten (zie  figuur). Verticale brandoverslag wordt bij een WBDBO-eis van 30 of 60 minuten naar verwachting voldoende beperkt als voldaan wordt aan alle onderstaande voorwaarden:

 • In het gebouw zijn geen slaapfuncties aanwezig, en
 • Het gebouw is lager dan 20 m, en
 • De netto hoogte van de brandruimte < 3,0 m, en
 • De afstand tussen de boven elkaar gelegen gevelopeningen is overal > 1 m, en
 • De verhouding oppervlak gevelopeningen/vloeroppervlak van de brandruimte > 15%.

Wanneer wordt voldaan aan alle voorwaarden is een brandoverslagberekening niet noodzakelijk. Indien niet voldaan wordt aan één van de voorwaarden wordt een brandoverslagberekening volgens NEN6068 aanbevolen.

Horizontale brandoverslag

Bij horizontale brandoverslagtrajecten wordt onderscheid gemaakt tussen brandoverslag naar tegenover-of naastgelegen brandcompartimenten.

Tegenovergelegen brandcomparimenten

Hierbij gaat het om het brandoverslagrisico tussen een brandcompartiment en een ander brandcompartiment op hetzelfde perceel of de spiegelsymmetrische projectie van het brandcompartiment op een naastgelegen perceel.

Of er brandoverslag zal optreden, is situatieafhankelijk. Om toch vooraf een afweging te maken of een brandoverslagberekening noodzakelijk is, kunnen de volgende vuistregels worden gehanteerd:

 • Indien de gebouwafstand < 5 m dienen de gevelopeningen brandwerend uitgevoerd te worden;
 • Bij een gebouwafstand > 5 m en < 15 m dient het brandoverslagberekening volgens NEN 6068 te worden gemaakt. Uit de  bepalingsmethode volgt of brandwerende voorzieningen noodzakelijk zijn;
 • Bij een gebouwafstand > 15 m is een brandoverslagberekening niet noodzakelijk. Door de aanwezig afstand wordt brandoverslag voldoende beperkt. Brandwerende voorzieningen zijn niet noodzakelijk.

Indien moet worden beoordeeld of een brandoverslagberekening noodzakelijk is voor de spiegelsymmetrische projectie van het brandcompartiment op een naastgelegen perceel, dienen onderstaande vuistregels te worden hanteerd:

 • Indien de afstand tot de perceelgrens < 2,5 m dienen de gevelopeningen brandwerend uitgevoerd te worden;
 • Bij een afstand tot de perceelgrens van > 2,5 m en < 7,5 m dient het brandoverslagberekening volgens NEN 6068 te worden gemaakt. Uit de  bepalingsmethode volgt of brandwerende voorzieningen noodzakelijk zijn;
 • Bij een afstand tot de perceelgrens > 7,5 m is een brandoverslagberekening niet noodzakelijk. Door de aanwezig afstand wordt brandoverslag voldoende beperkt. Brandwerende voorzieningen zijn niet noodzakelijk.

Naastgelegen brandcomparimenten

In de oude normen die niet meer mogen worden gebruikt, waren eenvoudige rekenregels voor hinternehoeket bepalen van het brandoverslagrisico voor interne hoeken opgenomen. Voor interne hoeken van 90˚ werden de hiernaast aangegeven formules gebruikt. De formules mogen officieel niet meer worden gebruikt. Ze geven wel inzicht in de risico’s. Indien de uitkomst van de formule zou zijn dat brandoverslag plaatsvindt kan het zinvol zijn een brandoverslagberekening te laten maken om te bekijken of dit inderdaad het geval is.

bron: o.a. Ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer