Per 1 januari 2021 zijn er al een aantal veranderingen doorgevoerd in het bouwbesluit 2012. De allerbelangrijkste veranderingen hebben betrekking op BENG. Hier hebben we in 2020 al veel aandacht aan besteed. Naast de BENG zijn er nog een aantal andere wijzigingen die stiekem de nodige impact hebben voor architecten, aannemers en ontwikkelaars. In deze blog lees je alles over deze wijzigingen in het bouwbesluit. We beginnen met de wijzigingen die per 1 januari van kracht zijn. Daarna lichten we veranderingen toe die later in 2021 zullen worden doorgevoerd.

BENG vervangt de EPC per 1 januari 2021

De afgelopen tijd hebben we veel blogs geschreven en zelfs een live webinar gehouden over de BENG. De belangrijkste wijziging op 1 januari 2021 is dat de EPC berekening is vervangen door de BENG. Wat betekent dit voor jou? Allereerst moet een adviseur gecertificeerd zijn om een BENG energieprestatieberekening te maken. Daarnaast is de BENG ten opzichte van de oude EPC veel breder en legt de nadruk op andere onderdelen. Waar de EPC één toetsingsgetal had die met bijvoorbeeld de toepassing van zonnepanelen gecompenseerd kon worden. Dit is met de intreding van de BENG niet meer mogelijk.

BENG is ingedeeld in vier toetsingsindicatoren die allemaal afzonderlijk moeten voldoen aan de gestelde eisen. Met name de TO juli eis, bij woningbouw, is een nieuwe eis waar aandacht aan besteed moet worden. In veel gevallen zal er zonwering toegepast moeten gaan worden bij raampartijen op zonbelaste gevels. Meer informatie hierover is te vinden in onze blogs over de BENG.

Rc waarde verhoging bestaande bouw en nieuwbouw

Naast de overgang van de EPC naar de BENG zijn ook per 1 januari 2021 de Rc waarden aangepast in het bouwbesluit. De Rc waarden zijn niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor de bestaande bouw verhoogd. Vanwege een nieuwe rekenmethodiek zullen de verhoogde waarden in de meeste gevallen weinig impact hebben. Ofwel de verhoogde Rc waarde betekent niet automatisch dat er meer isolatie noodzakelijk is. De Rc waarden die per 1 januari 2021 gelden zijn:

  • Vloer Rc = 3,7 m²K/W (was Rc = 3,5 m²K/W)
  • Gevel Rc = 4,7 m²K/W (was Rc = 4,5 m²K/W)
  • Dak Rc = 6,3 m²K/W (was Rc = 6,0 m²K/W)

Voor de bestaande bouw zijn de Rc waarden ook gewijzigd. Waar in 2020 de minimale Rc waarde 1,3 m²K/W was, is deze gewijzigd naar 1,4 m²K/W. Ook hier geldt de nieuwe rekenmethode, waardoor er met nagenoeg dezelfde constructie voldaan kan worden aan de nieuwe eis.

Bouwbesluit veranderingen later in 2021

Een aantal veranderingen in het Bouwbesluit zijn nog niet per 1 januari 2021 van kracht. Wanneer deze wél worden ingevoerd is nog niet duidelijk, maar mogelijk in de eerste helft van 2021. In eerste instantie was het de bedoeling dat deze regels ingevoerd zouden worden samen met de invoering van het nieuwe bouwbesluit: “Besluit bouwwerken leefomgeving” op 1 januari 2021. Het nieuwe bouwbesluit is uitgesteld tot 1 januari 2022. Om voor de andere wijzigingen niet te wachten tot 2022, is besloten deze door te gaan voeren in 2021. Alleen is op het moment van schrijven nog onbekend wanneer dit zal gebeuren. PH Bouwadvies geeft hieronder een korte opsomming van de nog door te voeren wijzigingen.

Brandveiligheid

In juli van 2020 zijn er al een aantal wijzigingen doorgevoerd op het gebied van brandveiligheid. Zo moeten bij nieuwbouwprojecten alle brandwerende woningtoegangsdeuren in een interne scheidingsconstructie worden voorzien van zelfsluitende deuren. Hier valt te denken aan toegangsdeuren in een corridor. Deze regel geldt straks ook voor verbouwingen en transformaties. De vrijloopdranger wordt in dit soort situaties verplicht .

De eisen voor liften worden ook aangescherpt. Wanden rondom een lift die grenzen aan een brandcompartiment moeten 60 minuten WBDBO worden uitgevoerd. In een woongebouw moet een lift een voorportaal hebben dat uitgevoerd wordt als extra beschermde vluchtroute. Hieraan mogen geen toegangsdeuren grenzen. Volgens de huidige regelgeving mag een lift niet als vluchtweg worden gebruikt. Bij intreding van de nieuwe regelgeving moet bij een woongebouw de lift als vluchtmiddel gebruikt kunnen worden. Hierbij dient de besturing van de lift in een brandwerende ruimte te worden geplaatst.

Toegankelijkheid   

Bij alle ontsluitingen van een woning naar een openbaar terrein geldt, bij intreding van de nieuwe regelgeving, een maximale drempelhoogte van 0,02 meter. Dit geldt niet alleen voor woningen, maar ook voor woongebouwen zonder toegankelijkheidssector en publiek toegankelijke gebouwen zonder toegankelijkheidssector.

Veiligheid

Aan trappen worden met intreding van de nieuwe regelgeving strengere eisen gesteld op het gebied van veiligheid. Bij nieuwbouw dienen trappen in publieke toegankelijke gebouwen te worden voorzien van een markering. Trapleuningen dienen aan beide zijdes van de trap geplaatst te worden. Hierbij dienen deze helemaal door te lopen vanaf de onderzijde tot de bovenzijde van de trap.

Milieuprestatie

De MPG berekening (Milieu Prestatie Gebouw) zal voor woningbouw worden aangescherpt. Deze zal aangepast worden naar 0,8. Tot die tijd geldt de eis van 1,0 die vastgesteld is op 1 januari 2018. De verlaging van het MPG getal heeft te maken met het doel dat in 2030 gehaald moet worden met een score van 0,5.

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in één van onze diensten of wil je meer weten over de nieuwe regels in 2021? Neem dan gerust contact met ons op voor advies. Blijf onze website en LinkedIn pagina in de gaten houden voor de laatste nieuwtjes op het gebied van bouw-, wet- en regelgeving.