Is een verandering aan de constructie van een hoofdgebouw bij realisatie vergunningsvrije aanbouw vergunningsvrij?

In het verleden was er al veel discussie over, en ook met de introductie van de BOR is dit niet veranderd. Als ik een aanbouw plaats tegen bijvoorbeeld de achtergevel van een bestaande woning, en ik sloop daarbij de bestaande achtergevel, is het slopen van de achtergevel en het plaatsen van een nieuwe draagconstructie dan ook vergunningsvrij? Vele zouden antwoorden, nee, want volgens artikel 3 lid 7 (Bijlage II Bor) dient voor het veranderen van de draagconstructie een vergunning te worden aangevraagd. De praktijk is echter anders!

Het laatste lid van artikel 3 wordt in de praktijk nog al eens verkeerd uitgelegd of toegepast door gemeenten. Als je uitsluitend sub a van het betreffende lid er bij pakt, kun je lezen dat het niet is toegestaan om een draagconstructie vergunningvrij te veranderen. Dit zou betekenen dat bij een uitbouw of aanbouw de oorspronkelijke draagconstructie van het hoofdgebouw niet mag worden aangetast zonder omgevingsvergunning. Toch is dit niet zo. Artikel 3 lid 7 is (zoals ook in de toelichting van de Bor is te lezen) een restartikel. Dat dit een restartikel is wordt extra bevestigd door artikel 5 lid 6. In dit artikellid is te lezen dat artikel 3, onderdeel 7 evenmin van toepassing is op een activiteit die tevens een activiteit is als bedoeld in artikel 2 of artikel 3 onderdeel 1 tot en met 6, maar niet voldoet aan de in die artikelen ten aanzien van die activiteit gestelde eisen. Met andere woorden, mag het al vergunningvrij worden gerealiseerd op grond van bijvoorbeeld artikel 3 lid 1 dan is artikel 3 lid 7 niet aan de orde.

In de toelichting op bijlage II van de Bor (par 3.3 Constructieve veiligheid) is verder te lezen dat voor wat betreft dit onderwerp het volgende is opgenomen: “Om die reden is in deze bijlage de mogelijkheid voor vergunningvrij aan- en uitbouwen, waarbij ook constructieve aanpassingen in bestaande gevels worden aangebracht, blijven bestaan en op onderdelen verder verruimd.” Deze verruiming heeft vooral te maken met de hoekombouw, waar nu zonder vergunning om de hoek van een hoofdgebouw mag worden gebouwd, en waarbij de hoekconstructie (stabiliteit) van het hoofdgebouw constructief behoorlijk kan worden aangetast.

Bron: BWT-online

PH Bouwadvies