(Bron: rijksoverheid 07-05-2012)

Hieronder de inhoud van de brief die de minister stuurde aan de kamer, waarin ze de kamer informeert over de voortgang van het onderzoek betreffende de verhoging van Rc- en U-waarden.

 

Betreft Voorstel aanscherping Rc en U-waarde

 

In het Algemeen Overleg met uw Kamer op 18 januari jongstleden heb ik toegezegd om u in april te informeren over de resultaten van mijn onderzoek naar de kosteneffectiviteit van de verhoging van de Rc-waarde en de U-waarde. Tevens zou ik dan een voorstel doen voor de datum van inwerkingtreding van de verhogingen.

Hierbij informeer ik u dat dit onderzoek nog niet gereed is. Ik kan u toezeggen het onderzoek in juni 2012 aan uw Kamer te kunnen aanbieden, vergezeld van voornoemd voorstel.

Ondanks deze vertraging blijft het mijn streven om de inwerkingtreding van de verhoging van de Rc-waarde en de U-waarde, mits kosteneffectief, in te laten gaan op 1 januari 2013.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies