Van sloopvergunning naar melding

De sloopvergunningplicht komt te vervallen, ook voor asbestsloop. De meldingsplicht gaat gelden voor sloopklussen waarbij de hoeveelheid vrijkomend sloopafval 10m3 of meer bedraagt en bij asbestsloop.

In het kort komt het erop neer dat een meldingsplicht gaat gelden voor de situaties waarvoor nu een vergunningplicht geldt.

Bij de sloopmelding dient samengevat de volgende informatie te worden verstrekt:

 • gegevens van het te slopen bouwwerk;
 • gegevens van het sloopbedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren;
 • een globale stoffeninventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de vrijkomende sloopmaterialen en de afvoerbestemming;
 • planning en wijze van uitvoering van de sloopwerkzaamheden;
 • indien met het oog op de lokale situatie nodig een sloopveiligheidsplan;
 • een asbestinventarisatierapport als dat op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 is vereist;
 • informatie over de inzet van de mobiele puinbreker, indien van toepassing.

De melding dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden te worden ingediend via het OmgevingsLoketOnline. Via dit portaal wordt nu al de sloopvergunning aangevraagd. In spoedeisende gevallen (brand en calamiteiten) kan de gemeente bepalen dat de meldingstermijn niet geldt en kan direct worden gestart met de werkzaamheden, waarbij de melding zo spoedig mogelijk alsnog wordt ingediend.

De melder ontvangt van de gemeente een ontvangstbevestiging. Verder publiceert de gemeente de melding in de plaatselijke krant. Twee dagen voor aanvang van de sloopwerkzaamheden dient de gemeente hiervan schriftelijk in kennis te worden gesteld.

De sloopmelding heeft tot doel de gemeente te informeren over de op handen zijnde sloop. Er kan tegen de sloopmelding geen bezwaar worden ingediend. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

Sloopvoorschriften veiligheid en hinder

In het Bouwbesluit 2012 zijn voorschriften opgenomen betreffende de veiligheid van de omgeving en het voorkomen van stof-, geluid- en trillingshinder. Tevens kan de gemeente om een sloopveiligheidsplan vragen. Indien dat noodzakelijk is voor het voorkomen of beperken van hinder of van onveilige situaties, kan de gemeente in bijzondere gevallen nadere voorwaarden stellen.

Als aannemelijk is dat de geluid- of trillingsgrenswaarden uit het Bouwbesluit 2012 worden overschreden, kan de gemeente een geluid- en / of trillingsonderzoek vragen. In samenhang met de nieuwe geluidsvoorschriften, is het overigens afwachten hoe gemeenten hiermee omgaan. VERAS is beducht voor lastenverzwarende geluidsonderzoeken bij sloopprojecten. De geluidsvoorschriften schrijven voor dat de ‘Best Beschikbare Technieken’ moeten worden toegepast en dat is een goede zaak. Een professionele sloopaannemer heeft zijn equipement op orde.

Scheiden van sloopmaterialen aan de bron

In het Bouwbesluit is verder bepaald dat bij ministeriele regeling voorschriften kunnen worden bepaald inzake het scheiden van vrijkomende sloopmaterialen aan de bron. In de Regeling Bouwbesluit 2012 is op basis daarvan een scheidingsplicht voor de volgende stromen bepaald.

 • gevaarlijk afval
 • steenachtig sloopafval
 • gipsblokken en gipsplaatmateriaal
 • bitumineuze dakbedekking
 • teerhoudende dakbedekking
 • teerhoudend asfalt
 • niet-teerhoudend asfalt
 • dakgrind
 • overig afval

Scheiden aan de bron is verplicht zodra van de betreffende fractie op de slooplocatie meer dan 1m3 vrijkomt. Bij de sloopmelding dient een inventarisatie van de vrijkomende sloopmaterialen te worden gevoegd. De gemeente kan na afronding van de sloopwerkzaamheden verzoeken om een opgave van de aard, hoeveelheid en afvoerbestemming van de vrijgekomen sloopmaterialen.

De stoffeninventarisatie vooraf en stoffenverantwoording achteraf sluit aan bij de BRL Veilig en Milieukundig Slopen (www.veiligslopen.nl). Deze informatie is van belang voor het toezicht op naleving van de regels.

Vooral de sloopaannemer belast met de naleving

De sloopregels in het Bouwbesluit 2012 richten zich primair tot de sloopaannemers (degene die de sloopwerkzaamheden feitelijk uitvoert), die in principe ook de sloopmelding moet doen.

bron: VERAS

PH Bouwadvies