Het Bouwbesluit gaat per 1 juli 2015 voor de particuliere bouwer wezenlijk veranderen. Een badkamer zo klein of groot als je wenst en maar maar minimale eisen (eisen voor bestaande bouw) voor daglicht, plafondhoogten en trappen.Helaas voor de projectontwikkelaars…bij seriematige woningbouw blijven de huidige regels van kracht! Energieprestatie eisen, ventilatie-eisen en eisen ten aanzien van duurzaam bouwen blijven voor iedereen onverminderd van kracht!

In Staatsblad 249 van het Koninkrijk der Nederlanden wordt aangekondigd dan per 1 juli 2015 de volgende artikelen niet meer van toepassing op het bouwen van een huis voor particulier eigendom geen projectmatige woningbouw):

  • Afdeling 2,3 t/m 2,6 ‘De nieuwbouwvoorschriften voor afscheidingen, trappen en hellingbanen’ zijn niet van toepassing. Voor het toetsen deze voorschriften moet er worden voldaan aan de eisen voor bestaande bouw.
  • Afdeling 4,1 – 4,2 en 4,7 ‘De bruikbaarheidsvoorschriften voor nieuwbouw zoals eisen aan bruikbaarheidsvoorschriften voor nieuwbouw zoals eisen aan verblijfsgebieden- ruimten en opstelplaatsen’ zijn niet van toepassing. Voor het toetsen van deze voorschriften moet er worden voldaan aan de eisen voor bestaande bouw.
  • Afdeling 4,3 t/m 4,6 ‘De bruikbaarheidsvoorschriften voor nieuwbouw zoals eisen aan badruimten, buitenberging en buitenruimte’ zijn niet van toepassing.
  • Afdeling 3.11 ‘De nieuwbouwvoorschriften voor daglichttoetreding’ zijn niet van toepassing. Voor het toetsen aan deze voorschriften moet er worden voldaan aan de eisen voor bestaande bouw.
  • Artikel 6.10 ‘De verplichting tot aansluiting op het distributienet voor elektriciteit, gas, en warmte’ is niet van toepassing. Er kan natuurlijk altijd op vrijwillige basis worden gekozen voor een dergelijke aansluiting.

Bouwen van studentenwoningen

Behalve voor particuliere woningen, wordt er ook een aantal eisen aan het bouwen van nieuwe studentenwoningen veranderd. Voor de nieuwe woonfunctie voor studenten zijn de volgende wijzigingen voorgesteld:

  • Artikel 3.17 ‘Geluidwering van een gemeenschappelijke verkeersruimte naar een aangrenzende woonfunctie’ is niet meer van toepassing.
  • Artikel 4.1 ‘Vloeroppervlakte aan een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied’ mag 15 m² i.p.v. 18 m² bedragen.
  • Artikel 4.31 ‘De eisen aan afmetingen voor de verplichte buitenberging’ zijn niet meer van toepassing.
  • Afdeling 4.6 ‘Een verplichte buitenruimte’ is niet meer van toepassing.
  • Afdeling 2.9 ‘Beperking van het ontwikkelen van brand en rook’ wordt de volgende wijziging doorgevoerd: er geldt een vrijstelling van ten hoogste 10% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen aan de binnenzijde van elke afzonderlijke ruimte waardoor geen beschermde vluchtroute voert.

Toegankelijkheid gebouwen gehandicapten

In samenspraak met organisaties van gehandicapten wordt in het aangepaste Bouwbesluit ook de toegankelijkheid van nieuwe gebouwen met een publieksfunctie verbeterd. Zo hoort de hoofdingang vanaf 1 juli altijd rolstoeltoegankelijk te zijn. Voor de ruimte binnen in zo’n gebouw moet voortaan 80 procent toegankelijk zijn, voor winkels wordt dat 60 procent. Waar deze eisen technisch niet mogelijk zijn blijft de huidige eis van 40 procent gelden. Denk aan een voetbalstadion, bioscoop of theater.

Vluchtrouteaanduidingen

Het Bouwbesluit wordt ook gewijzigd op het punt van de vluchtrouteaanduidingen (artikel 6.24). In de huidige wettekst wordt verwezen naar vluchtrouteaanduidingen die voldoen aan NEN 6088. In de nieuwe versie geldt NEN 6088 nog steeds, maar dan voor bestaande bouwwerken. Voor te bouwen bouwwerken gaat vanaf 1 juli 2015 de NEN 3011 gelden.

De belangrijkste wijzigingen per afdeling/artikel op een rij;

Artikel 4.24 ‘Aanwezigheid toegankelijkheidssector’

Voor een bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, logiesfunctie in een logiesgebouw en de winkelfunctie wordt de eis gewijzigd en geldt dat:

Indien de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, tezamen met de gebruiksoppervlakte van andere in hetzelfde gebouw gelegen gebruiksfuncties waarvoor dit voorschrift geldt, groter is dan 250 m² (i.p.v. 400 m²) ligt 80% van de vloeroppervlakte aan een verblijfsgebied van de gebruiksfunctie in een toegankelijkheidssector en ligt 5% van de logiesverblijven, op een geheel getal naar boven afgerond in een toegankelijkheidssector. Voor winkelfunctie geldt 60% van de vloeroppervlakte.

Artikel 4.26 ‘Bereikbaarheid toegankelijkheidssector’

Voor bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, logiesfunctie in een logiesgebouw en de winkelfunctie wordt de eis gewijzigd en geldt dat ten minste een toegang van een toegankelijkheidssector die rechtstreeks bereikbaar is vanaf het aansluitend terrein de hoofdtoegang is van het bouwwerk.

Artikel 4.30 ‘Buitenberging’

Dit artikel wordt gewijzigd en alleen bij studentenhuisvesting en zorghuisvesting wordt wel een buitenberging voorgeschreven, maar daaraan worden in artikel 4.31 geen specifieke eisen gesteld.

Artikel 4.34 ‘Buitenruimte’

Dit artikel wordt gewijzigd en is niet van toepassing op een woonfunctie voor studenten en een woonfunctie voor zorg.

Artikel 6.24 ‘Vluchtrouteaanduiding’

Dit artikel wordt gewijzigd en voorgesteld wordt om een onderscheid aan te brengen tussen nieuwbouw en bestaande bouw en wel als volgt:

Bij nieuwbouw moet de vluchtrouteaanduiding voldoen aan NEN 3011 ‘Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte’.

Bij bestaande bouw moet de vluchtrouteaanduiding voldoen aan NEN 6088‘Brandveiligheid van gebouwen – Veiligheidssignalering – Vluchtroute-aanduiding – Eigenschappen en bepalingsmethoden’.

Artikel 7.11a ‘Hulp bij ontruiming bij brand’

Dit is een nieuw artikel en wel als volgt.

In een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20, in een bouwwerk met een vergunning voor brandveilig gebruik en in een bouwwerk waarvoor een gebruiksmelding als bedoeld in artikel 1.18 is gedaan zijn voldoende personen aangewezen om de ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen. Dit is niet van toepassing op een woonfunctie voor zorg met zorg op afspraak of met zorg op afroep, als bedoeld in bijlage I.

Artikel 7.23 ‘Kooldioxidemeter’

Dit is een nieuw artikel en hierbij geldt het volgende: Een verblijfsruimte in een onderwijsfunctie voor basisonderwijs heeft een kooldioxidemeter. Dit is niet van toepassing op een verblijfsruimte in een onderwijsfunctie voor basisonderwijs gebouwd voor 1 juli 2015.

Bron: Rijksoverheid – Staatsblad 249

PH Bouwadvies