De eerder aangekondigde wijzigingen op het bouwbesluit 2012 zijn nog niet eens ingevoerd, of een nieuwe aanvulling wordt alweer bekend gemaakt. De eerdere wijzigingen die waarschijnlijk per 01-02-2013 in werking treden, vindt u op deze pagina; wijzigingen bouwbesluit 2012. In deze wijzigingen was al opvallend dat bij het realiseren van een aanbouw aan een woning, deze aanbouw voortaan tot het nieuwbouwniveau moet worden geisoleerd, voorheen kon men volstaan met het rechtens verkregen niveau.

Het ziet er nu naar uit dat ook voor grootschalige renovatie van bestaande gebouwen een dergelijke regeling wordt ingevoerd.  Het onderstaande artikel wordt per 01-07-2013 aan het bouwbesluit toegevoegd.

Artikel 5.6 lid 3

In afwijking van het eerste lid zijn op een ingrijpende renovatie, als bedoeld in de herziene richtlijn energieprestatie gebouwen, de voorschriften van artikelen 5.3 (1e t/m 4e lid) overeenkomstig van toepassing.

In artikel 5.3 staan de nieuwbouwvoorschriften voor isolatie beschreven. Dit betekend dat bij een ingrijpende renovatie voortaan moet worden geisoleerd tot het nieuwbouwniveau. De vraag is natuurlijk; Wanneer is een verbouwing/herbestemming een ingrijpende renovatie. Op omgevingsweb uitleg te vinden wat men hiermee bedoelt. De uitleg is hieronder overgenomen.

Ingrijpende renovatie

Er is sprake van een ingrijpende renovatie wanneer meer dan 25 % van de oppervlakte van de gebouwschil, wordt vernieuwd, veranderd of vergroot en deze vernieuwing verandering of vergroting de integrale gebouwschil betreft. In de regeling is een berekeningsmethodiek voor het berekenen van deze oppervlakte aangewezen. Als is bepaald dat er sprake is van een ingreep die betrekking heeft op meer dan 25 % van de oppervlakte van de gebouwschil, moet daarna worden nagegaan of deze ingreep de integrale gebouwschil betreft. Alleen voor zover daar sprake van is, geldt voor de ingreep in kwestie het nieuwbouwniveau. Van een renovatie van de integrale gebouwschil is bijvoorbeeld sprake wanneer een dak of gevel volledig wordt opengelegd en vernieuwd, waardoor de mogelijkheid bestaat om tegelijkertijd de isolatie aan te brengen die voldoet aan de nieuwbouweis. Ten overvloede wordt opgemerkt dat bij ingrijpende renovatie in principe sprake is van een activiteit waarvoor een vergunning voor het bouwen nodig is. Dit betekent ook voor het bevoegd gezag zichtbaar is wanneer er sprake is van ingrijpende renovatie, zodat zo nodig handhavend kanworden opgetreden. Bij aanpassingen die geen betrekking hebben op de integrale bouwschil is, ook als het gaat om renovatie van meer dan 25 %van de gebouwschil, is geen sprake van ingrijpende renovatie. Bij aanpassingen waarbij geen werkzaamheden aan de integrale gebouwschil worden verricht, kan men met het rechtens verkregen niveau blijven volstaan.

bron: omgevingsweb/ministerie voor wonen