Terug naar pagina Bouwbesluit en Regelgeving

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) is met ingang van 1 oktober 2010 van kracht. Met de Wabo worden circa 25 bestaande vergunningstelsels vervangen door één omgevingsvergunning. Voor burgers en bedrijven is het nu mogelijk om via één overzichtelijke procedure en bij één bevoegd gezag toestemming te vragen voor activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. De vergunning kan integraal worden aangevraagd en na behandeling van de aanvraag zal er één besluit volgen.

Eén omgevingsvergunning
Wie bijvoorbeeld een huis of schuur wil bouwen, verbouwen, oprichten of gebruiken, kreeg tot 1 oktober te maken met veel vergunningen en voorschriften voor wonen, ruimte en milieu. Elk van deze vergunningen had eigen criteria, procedures, ambtelijke loketten, afhandelingtermijnen, leges en toezichthouders. Door de invoering van de Wabo worden 26 vergunningen en 1600 formulieren ondergebracht in één vergunning, de zogenoemde omgevingsvergunning. Zo hebben burgers en ondernemers nog maar te maken met één vergunning, één loket, één besluit en één procedure. Bovendien kan de aanvraag digitaal worden ingediend via Omgevingsloket online.

Lastenverlichting
De Wabo zorgt voor een betere en snellere dienstverlening van de overheid aan burger en bedrijven. Door integrale vergunningverlening en handhaving ontstaat een doelmatige manier van werken. Daarnaast levert de omgevingsvergunning een flinke besparing op. De totale administratieve lastenverlichting komt uit op ruim € 105,5 miljoen per jaar voor bedrijven. Voor burgers ontstaat een lastenverlichting van ruim € 26,5 miljoen en 18.000 uur aan administratieve rompslomp per jaar.

Minder regeldruk
Het aanvragen van een vergunning kost bedrijven en overheden veel tijd en geld. Bedrijven en gemeenten vinden de regels niet altijd duidelijk en lastig uit te voeren. Verder worden gemeenten, provincies en waterschappen geconfronteerd met een stapeling van regelgeving. Het ministerie van VROM wil door de invoering van de WABO zorgen dat bedrijven en burgers minder regeldruk ervaren door slimmere regels, verbeteringen in de uitvoering en minder lasten.

PH Bouwadvies