NEN 2443 geeft functionele eisen, prestatie-eisen en aanbevelingen voor het ontwerpen van parkeervoorzieningen.

Parkeervoorzieningen zijn onder te verdelen in: openbare parkeervoorzieningen, niet-openbare parkeervoorzieningen en stallingen.

De gegeven eisen in NEN 2443 en aanbevelingen zijn gebaseerd op de in bijlage A benoemde maatgevende personenauto. De norm geeft geen eisen voor het stallen of parkeren van motorfietsen. Omdat dit een groeiende categorie weggebruikers is, wordt aanbevolen per te ontwerpen parkeervoorziening met deze categorie weggebruikers rekening te houden. Afwijkende maatvoeringen en praktische tips staan in de toelichtingen.

Naast eisen en aanbevelingen voor het ontwerp van parkeervoorzieningen, zijn in NEN 2443 ook aanbevelingen opgenomen voor het beheer ervan, onder andere ten aanzien van aspecten als sociale veiligheid en parkeerapparatuur.

NEN 2443 is niet van toepassing op parkeervoorzieningen met een capaciteit van minder dan 20 personenauto’s. Het wordt desondanks aanbevolen de maatvoeringen die in deze norm worden gegeven ook te hanteren voor het ontwerpen van die categorie parkeervoorzieningen. De norm is verder niet van toepassing op: – garages en herstelinrichtingen voor motorvoertuigen als bedoeld in NEN 3122; – garages en voorzieningen met mechanische transportmogelijkheden voor personenauto’s.

De parkeernorm NEN 2443 is bedoeld als toetsingskader voor betrokkenen bij de totstandkoming van parkeervoorzieningen, zoals: lokale overheid, projectontwikkelaar, architect, ontwerper, opdrachtgever, beheerder, belegger, voorschrijvende en controlerende instantie.

Deze norm is nadrukkelijk geen programma van eisen (PvE). NEN 2443 geeft per gekozen type parkeervoorziening de minimale eisen en daarmee het minimale kwaliteitsniveau aan van het gekozen type parkeervoorziening. Elke opdrachtgever betrokken bij de bouw of aanleg van een parkeervoorziening wordt aangeraden om een PvE op te stellen dat is gebaseerd en/of verwijst naar NEN 2443, en tevens om het op basis daarvan ontstane ontwerp te toetsen aan deze norm. Bij het toepassen van NEN 2443 wordt ervan uitgegaan dat de locatiekeuze en de planologische situering van de parkeervoorziening door de bevoegde instanties zijn vastgelegd.

bron: NEN.nl