Nieuwe Norm NEN 6060 voor brandveiligheid grote brandcompartimenten gepubliceerd

Het reken- en beslismodel ‘Beheersbaarheid van Brand’ is in 2007 ontwikkeld door het Ministerie van BZK. In datzelfde jaar bracht het Ministerie van VROM de ‘Handreiking grote brandcompartimenten’ uit. Vanaf heden vervangt de nieuwe norm NEN 6060 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten’ beide documenten.

Maatregelenpakketten NEN 6060

NEN 6060 geeft in het kader van artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 een aantal maatregelpakketten waarmee brandcompartimenten groter dan standaard volgens het Bouwbesluit zijn toegestaan (1000 of 2500m2), toch kunnen worden gerealiseerd. Deze maatregelpakketten zijn te beschouwen als gelijkwaardigheid aan het Bouwbesluit 2012 voor de omvang van grote brandcompartimenten.

Toepassingsgebied NEN 6060

NEN 6060 kan worden toegepast voor nieuwbouwsituaties en bestaande bouwsituaties. Deze norm is niet geschikt voor het bepalen van de eisen aan grote brandcompartimenten waarin wordt overnacht (zoals woon-, zorg-, en logiesfuncties) en evenmin voor brandcompartimenten die uitsluitend zijn bestemd voor verblijf van niet-zelfredzame personen. Uitzondering hierop is maatregelpakket IV uit de norm. Toepassing van deze norm brengt met zich mee dat aan betrokken brandcompartimenten enige blijvende en controleerbare gebruiksbeperkingen, zoals een maximaal beoogde vuurlast, worden gesteld.

Aanpassingen methode beheersbaarheid van brand

Een aantal aanpassingen komen in NEN 6060 tegemoet aan commentaar wat op de methode is geleverd. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Uitbreiding van het toepassingsgebied naar bestaande bouw, met grotere toegestane vuurlast;
  • In de bepaling van de weerstand tegen brandoverslag is meer waarde toegekend aan afstand tussen gebouwen, waardoor in veel gevallen een kleinere afstand volstaat;
  • In gevallen met groot verschil tussen gemiddelde en maatgevende vuurbelasting geldt de verhoogde WBDBO-eis alleen voor delen van de gevel dicht in de buurt van de concentratie van vuurlast;
  • Vluchtveiligheid is toegevoegd waarvoor vijf maatregelpakketten zijn uitgewerkt én een algemeen maatregelpakket dat rekenmethoden voor rook-vultijd en ontruimingstijd combineert.