In moderne woningen zijn installaties niet meer weg te denken. Installaties verzorgen de verwarming, de bereiding van warmtapwater en de ventilatie. Al die installaties die ervoor zouden moeten zorgen dat het in de woningen gezond leven is, hebben echter 1 nadeel. Ze maken geluid!

In het nieuwe bouwbesluit, wat op 1 april 2012 van kracht wordt, zijn daarom eisen gesteld en het maximale geluidniveau veroorzaakt door installaties in een verblijfsruimte.

De eis is als volgt: In verblijfsgebieden is het karakteristieke installatiegeluidsniveau ten hoogste 30dB. (volgens BB artikel 3.9 lid 2). Dit is een behoorlijk strenge eis.

Het bouwbesluit schrijft voor dat achteraf door een meting (volgens NEN5077;2006) bepaald moet worden of aan de gestelde eis wordt voldaan. We willen natuurlijk wel graag op voorhand weten of de gekozen opstelplaats niet voor problemen zorgt. Er is sprake van een direct verband tussen de geluidproductie van een installatie en de noodzakelijke geluiddemping om ervoor te zorgen dat het maximale niveau van 30dB niet overschreden wordt.

Middels onderstaande tabel kan eenvoudig worden bepaald welke voorzieningen noodzakelijk zijn. Let op: deze tabel geeft een indicatie van de noodzakelijke voorzieningen. Daarbij is het belangrijk op te merken dat de installaties zorgvuldig ontworpen en geïnstalleerd moeten worden, anders kan in de praktijk het geluidniveau wat door de installatie geproduceerd wordt flink toenemen. Vervolgens wordt dan niet meer aan het bouwbesluit worden voldaan.

Verklaring van de begrippen:

  • Normale deur: opdekdeur
  • Normale wand: 70mm gips
  • Geluidwerende wand: 90mm beton
  • Geluidwerende deur: 32 dB Rw-waarde

Naast bovenstaande bouwkundige maatregelen, dienen de volgende voorwaarden t.a.v. de installaties te worden gehanteerd:

  • zorg voor een kanaalweerstand van 100-150 Pa. (te berekenen met ISSO17-2).
  • zorg voor zo kort mogelijke kanalen.
  • zorg voor weinig bochten en flexibele slangen.
  • gebruik een geluiddemper i.p.v. een akoestische flexibele slang.
  • verdeel de afvoerventielen over meerdere strengen.

 Terug naar informatiepagina over Bouwbesluit 2012

Bron tabel: Koen Temmink, Nieman Zwolle