In onze voorgaande nieuwsberichten hebben wij u medegedeeld dat er per 1 januari 2015 een versoepeling zou worden doorgevoerd ten aanzien van de maximale U-waarde van een totale kozijnconstructie incl. vulling. Deze versoepeling is door de rijksoverheid doorgevoerd omdat er diverse kozijnen in een gebouw niet altijd konden voldoen aan de maximale U-waarde (per kozijn) van 1,65 W/m².K. Enkele voorbeelden of situaties zijn:

  • een toiletraam voldeed (door het hoge percentage kozijn t.o.v. het glas) vaak niet aan de maximale U-waarde.
  • de markt speelt in op de huidige eisen maar heeft vaak ook nog kozijnen in verkoop met een (zeer) lage U-waarde voor het kozijn. De gecombineerde U-waarde zal dan ook vaak negatiever uitvallen.

In de eerdere berichtgeving werd tevens door ons medegedeeld dat het nog onduidelijk was hoe men de gemiddelde U-waarde van ramen deuren over een project moet berekenen. Inmiddels heeft de rijksoverheid in de Staatscourant nr. 34076 van 3 december jl. een extra lid in de het Bouwbesluit 2012 laten opnemen. Dit lid luidt:

Artikel 5.3. Thermische isolatie

lid 6.
Ramen, deuren en kozijnen in een in het eerste tot en met vijfde lid bedoelde scheidings-constructie hebben een volgens NEN 1068 bepaalde warmtedoorgangscoëfficiënt van ten hoogste 2,2 W/m².K. De gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt van de ramen, deuren en kozijnen in de eerste tot en met vijfde lid bedoelde scheidingsconstructies van een bouw-werk is, bepaald volgens een bij ministeriële regeling gegeven bepalingsmethode, ten hoogste 1,65 W/m².K.

In bovenstaand lid wordt verwezen naar een nieuw artikel in De Regeling Bouwbesluit 2012 waarin in het volgende artikel wordt uitgelegd hoe men de gemiddelde U-waarde moet berekenen.

Artikel 3.4

De gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt als bedoeld in artikel 5.3, zesde lid, van het besluit wordt berekend door:

n=x
Ugem= (Un·AnAt)
n=1

waarin:
x             = het aantal ramen, deuren en kozijnen van een bouwwerk
Un          = de warmtedoorgangscoëfficiënt van een raam, deur of kozijn bepaald volgens NEN 1068
An          = het geprojecteerde oppervlak van een raam, deur of kozijn bepaald volgens NEN 1068
At           = het totale geprojecteerde oppervlak van alle ramen, deuren, en kozijnen van een bouwwerk.

De gemiddelde U-waarde van een bouwwerk kun je dus met de volgende werkwijze bepalen:

  • bepaal van ieder raam, deur en kozijn de U-waarde en het geprojecteerde oppervlak volgens NEN 1068;
  • bepaal daarna het gesommeerd geprojecteerd oppervlak van alle ramen, deuren en kozijnen;
  • bereken van ieder raam, deur en kozijn het quotiënt van beide bovengenoemde berekeningen en vermenigvuldig deze uitkomst met de U-waarde. Tel al deze waarden bij elkaar en je hebt nu de gewogen U-waarde.

De op basis van bovenstaande gesommeerde gewogen U-waarde is het in het zesde lid bedoelde getal en dit getal mag dus niet hoger zijn dan 1,65 W/m².K om aan de in het Bouwbesluit 2012 gestelde eis te voldoen.

Voorbeeld

Om u meer duidelijkheid te geven over bovenstaande bepalingsmethode hebben wij hieronder voor u een project berekend:

Kozijn Opmerking(en) Akozijn (m²) UkozijnW/m².K Gesom.¹ Quo. ²
Voordeur Geisoleerde voordeur 2,50 1,20 0,12 0,14
Keuken Draairaam + vastglas 2,18 1,58 0,11 0,17
Pui Dubbele deur + zijlichten 9,47 1,79 0,46 0,82
Slaapkamer Draairaam + vastglas 2,56 1,55 0,12 0,19
Slaapkamer Draairaam 1,34 1,62 0,06 0,10
Slaapkamer Draairaam 1,34 1,62 0,06 0,10
Badkamer Draairaam 1,34 1,62 0,06 0,10
Totale oppervlakte kozijnen (Atot) 20,73
Gesommeerde project U-waarde (W/m².K) 1,63
¹ Gesommererd geprojecteerd oppervlak per kozijn (Akozijn / Atotaal)
² Quotiënt van Ukozijn en gesommeerd geprojecteerd oppervlak per kozijn

 

Consequenties (voor de energieprestatieberekening)

Wat heeft bovenstaande informatie nu eigenlijk voor consequenties:

  • men kan kozijnen toepassen met een lagere U-waarde zolang de gecombineerde waarde per kozijn maar lager is dan 2,20 W/m².K en het gemiddelde ≤ 1,65 W/m².K;
  • door het berekenen van de U-waarde per kozijn kan men (indien mogelijk) een reductie op de EPC realiseren;

Meer weten?

Wilt u  meer weten over onze diensten met betrekking tot de U-waarde van kozijnen en/of energieprestatieberekeningen? Neemt u dan contact met ons op.