Op 25 april 2012 werd in congrescentrum 1931 te ’s-Hertogenbosch het nationale bouwbesluit 2012 congres georganiseerd. Het congres was een initiatief van Ministerie van Binnenlandse Zaken, SDU en Bouwforum. Ondergetekende bezocht samen met ruim 500 andere deelnemers het congres.

Ochtendsessie

De dag startte onder leiding van Harry Nieman directeur van Nieman Raadgevende Ingenieurs. Hij schetste een beeld van de ontwikkeling van de bouwregelgeving in Nederland de afgelopen 30 jaar. Was de regelgeving 30 jaar geleden sterk versnipperd en kon elke gemeente haar eigen eisen stellen. Nu is er sprake van 1 besluit wat voor heel Nederland geldt. Door de verregaande samenvoeging van het bouwbesluit, gebruiksbesluit en bouwverordening is een uniforme set regels ontstaan. Betekend dit dat we klaar zijn? Nee zeker niet, de regelgeving zal zich altijd blijven ontwikkelen en zal altijd moeten volgen op de technische ontwikkelingen in de markt.

De andere inleiding werd verzorgd door Mark Frequin directeur-generaal bij het bovengenoemde ministerie. Hij kwam in de plaats van minister Liesbeth Spies die door de val van het kabinet Rutte helaas niet aanwezig kon zijn. Dhr. Frequin lichte het proces waarin het bouwbesluit zich kon ontwikkelen toe en gaf aan wat er is bereikt. Een leesbaarder document met 30% minder artikelen dan voorheen het geval was. Daarnaast is het invoeren van de verbouweisen een belangrijke stap omdat hierdoor geen regionale verschillen meer kunnen voorkomen in het door de gemeente geëiste verbouwniveau. Dhr. Frequin gaf eveneens aan dat ook het huidige Bouwbesluit nog niet helemaal klaar is. Op korte termijn kunnen er in elk geval nog aanpassingen worden verwacht op het gebied van energiezuinigheid, duurzaamheid.

De inleiding werd afgesloten met een vragenronde door Harry Nieman en Frank de Groot die Hans in ’t Hout, Joost Pothuis en Johan Koudijs medebedenkers en ontwikkelaars van het Bouwbesluit diverse vragen stelde.

De inleiding was zoals een inleiding normaliter is, vooral lof over het nieuwe Bouwbesluit en weinig kritiek. De vragenronde ervoer ondergetekende als een beetje mat. De vragen hadden best wat scherper en kritischer mogen zijn. Het was duidelijk dat e.e.a. op voorhand was ingestudeerd. De loftrompet werd dus luid geblazen of dit ook terecht is? De tijd zal het uitwijzen.

4 vertegenwoordigers van 4 verschillende branche verenigingen gaven vervolgens hun visie op het nieuwe Bouwbesluit. Aan het woord kwamen: Willem-Hein Schenk voorzitter van BNA, Han Nieberg van Bouwend Nederland, Paul Oortwijn van NL-ingenieurs en Wico Ankersmit en Hanry de Roo van BWT-Nederland. Elk van bovenstaande personen gaf zijn visie vanuit de brancheorganisatie op het nieuwe Bouwbesluit. Uit de 4 korte visies kunnen we de volgende statements destileren:

  • De kwaliteit van nieuwbouw plannen zal door het Bouwbesluit 2012 niet verbeteren, daar is meer voor nodig.
  • Je ontwerpt en bouwt geen bouwplan wat voldoet aan het Bouwbesluit voor de gemeente of brandweer. Je bouwt voor de consument. Onwerpers en bouwers zouden hier bewuster mee moeten omgaan.
  • Dat in het Bouwbesluit verbouwregels zijn opgenomen, betekend niet dat we deze regels als uitgangspunt moeten nemen. Het is aan de markt zijn verantwoordelijkheid te nemen en aan betere kwaliteit te realiseren dan volgens het bouwbesluit noodzakelijk is.

Henry de Roo zette als enige de zaal echt even op scherp door te stellen dat indieners van bouwplannen niet moeten klagen als de toetser van de gemeente met opmerkingen komt, maar dat men er gewoon voor moet zorgen dat een bouwplan aan de regelgeving voldoet, dan zal de vergunning ook snel afgegeven kunnen worden.

Middagsessie

Na de plenaire sessies volgde in totaal 4 keuzen sessies waaruit de deelnemers aan het congres vooraf hadden kunnen kiezen. Ondergetekende koos voor de volgende sessie:

  1. De architect: Maakt het Bouwbesluit de transformatie van de bestaande voorraad makkelijker?
  2. Ventileren
  3. Vluchten
  4. Rechtens verkregen niveau

In de 1e sessie Spreker was de spreker Harold Janssen Van SatijnPlus Architecten. Hij vertelde een verhaal over de herbestemming van het Bacogebouw in Heerlen. Het was een inspirerend verhaal over hoe om zou moeten worden gegaan met herbestemmen. Zie geen problemen maar denk ik mogelijkheden. Een visie die we delen, helaas werd niet ingegaan op de titel van de sessie, en daar kwamen we toch voor. Wat dat betreft hoorde dit verhaal niet thuis op deze dag.

De 2e sessie ging over ventileren. Erwin Roijen van Cauberg-Huygen ging concreet in op de aanpassingen zoals die in het Bouwbesluit zijn doorgevoerd en wat dit voor de bouw zou kunnen betekenen. Met voorbeelden maakt hij de situatie inzichtelijk. Een duidelijk en helder verhaal.

De 3e sessie die werd bijgewoond had als titel vluchten. Peter-Willem van Calis van Arcadis trok de belangrijkste conclusie; hoewel in het Bouwbesluit de regels omtrent veilig vluchten totaal anders zijn opgeschreven zal dit in de praktijk niet resulteren in totaal anders ontworpen gebouwen.

De 4e en tevens laatste sessie die werd bijgewoond ging over het begrip ‘Rechtens Verkregen Niveau’. Iets waar wij zelf ook al veel over schreven. Onze inzichten over de interpretatie van het begrrip zijn bevestigt,.Wel werd duidelijk, door verschillende vragen uit de zaal, dat er nog veel onduidelijkheid is over hoe nu het rechtensverkregenniveau exact van een bestaand gebouw moet worden bepaald. De spreker verwachtte ook dat over de invulling hiervan en de grens waarbij er nog sprake is van verbouw tot discussies met het bevoegd gezag zal leiden. De rechtspraak zal de komende jaren hierbij een rol gaan spelen om de grenzen af te bakenen en de kaders te stellen.

Samengevat kan worden gesteld dat op het congres Bouwbesluit vooral een positief geluid over het Bouwbesluit te horen was. De dag zelf was goed georganiseerd, met de opmerking dat er wel veel pauzes waren, dat had wel wat minder gemogen. Het plenaire deel had best wat scherper en met meer diepgang mogen zijn. De sessies in de middag waren, een enkele uitgezonderd, interessant en gaven voor de meeste deelnemers voldoende nieuwe en bruikbare informatie.

auteur: Joost Hartman