We hebben in de bouw al wat rumoerige tijden achter de rug. Nieuwbouwwoningen moeten van het gas af en de bouw kreeg te maken met de stikstof problematiek. Waar houdt het op? De bouw is altijd in beweging en dat hebben wij de laatste jaren wel gemerkt. Over een klein jaar, vanaf 2021, zal er ook weer het één en ander gaan veranderen en dan met name de beoordeling van de energieprestatie van gebouwen. In deze blog informeren wij jouw over wat er gaat veranderen en wat dat voor jouw inhoud en waar je nu al rekening mee kan houden als belanghebbende in de bouw.

De Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van gebouwen wordt vervangen door BENG.

Per 1 Januari 2021 zal de EPC berekening en de huidige norm NEN 7120 voor het berekenen van Energieprestatie van gebouwen komen te vervallen. De nieuwe methode om energieprestaties van gebouwen te toetsen is de NTA8800. Deze nieuwe norm sluit aan op de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) waarbij nieuwe bouwaanvragen moeten voldoen aan de BENG eisen.

Nederlands Technische Afspraak 8800

De bepalingsmethode Nederlands Technische Afspraak 8800 ofwel NTA8800 is door ons ministerie ontwikkeld om met ingang van 1 januari 2021 nieuwe en bestaande gebouwen te kunnen toetsen aan deze nieuwe methodiek en gebouwen te voorzien van een energielabel. Ons ministerie doet dit om strengere eisen te stellen aan het energieverbruik van nieuwe gebouwen en om inzichtelijk te maken wat het energieverbruik van een bestaande gebouw is. Hierbij zullen nieuwe gebouwen moeten voldoen aan de BENG eisen en tevens wordt bij nieuwbouwwoningen ook gekeken naar de oververhitting.

Oververhitting

Nieuwbouwhuizen zijn tegenwoordig zo goed geïsoleerd en voorzien van kierdichtingen dat de kans bestaat dat er oververhitting in de woning kan optreden. Het huis houdt als het ware de warmte vast. Dit kan leiden tot een temperatuurstijging van het binnenklimaat waarbij een onaangename hoge temperatuur in de woning optreedt. Om deze temperatuurstijging te voorkomen is er de grenswaarde TO juli opgesteld voor nieuwbouwwoningen die niet zijn voorzien van koeling middels een warmtepomp of een airconditioning. De bedoeling van deze eis is dat de binnentemperatuur van een woning acceptabel blijft bij hoge temperaturen in de zomer. Hiermee wordt voorkomen dat er inefficiënte koelapparatuur aangeschaft wordt die een nadelige invloed hebben op de energieprestatie/verbruik van een woning. Men zal dus in een vroeg stadium van het ontwerp voor een nieuwe woning meer aandacht moeten besteden aan het weren van zonlicht om oververhitting tegen te gaan.

Beoordelingsrichtlijn 9500

De nieuwe methodiek van de NTA8800 heeft twee opnameprotocollen (ISSO 75.1 & ISSO 82.1) waarbij gegevens van een gebouw verzameld moet worden om een Energie-Index of een energielabel te kunnen bepalen. Om deze methodiek te mogen uitvoeren moet een energieadviseur aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in de beoordelingsrichtlijn 9500 ofwel de BRL 9500.  Deze richtlijnen zijn ontwikkeld om de kwaliteit van de EnergiePrestatieAdvisering (EPA) te waarborgen. Het is dus noodzaak voor bedrijven en/of adviseurs die nu nog EPC berekening maken om zich te laten certificeren conform de BRL 9500 als zij in de toekomst middels nieuwe software de energieprestaties van gebouwen willen toetsen. De BRL 9500 biedt bedrijven en organisaties de mogelijkheid om zich voor zes deelgebieden te specialiseren. Zo zijn de deelgebieden onder andere verdeeld in bestaande en nieuwbouw woningen/woongebouwen en bestaande en nieuwbouw utiliteitsgebouwen. Het is dus niet noodzakelijk om voor elk deelgebied gecertificeerd te zijn, dat hangt echter sterk af van de diensten en/of het vakgebied van de adviseur of controleur.

Energie-Index

Met de Energie-Index (EI) kan de energieprestatie van een bestaande woning of woongebouw berekend worden die onder de liberalisatiegrens liggen. Deze EI is een beoordeling op basis van 150 kenmerken van een woning dat alleen door een gecertificeerde energieadviseur (EPA-W, BRL9500-01) uitgevoerd mag worden. De ISSO 82.1 is de leidraad voor deze beoordeling. Middels deze beoordeling kan op basis van een EI het aantal huurpunten van een woning bepaald worden wat uiteindelijk resulteert in de maximale huur dat een verhuurder mag vragen. De EI wordt weergegeven als een getal en hoe lager dit getal is des te beter is de energieprestatie van een woning.

Energielabel

Een energielabel geeft weer hoe energiezuinig een woongebouw of utiliteitsgebouw is. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw per 1 juli 2020. Momenteel wordt de energieprestatie alleen voor een nieuw gebouw aangeduid met een EPC-waarde dat zoals aangegeven komt te vervallen. Een energielabel kan worden afgegeven bij de oplevering van een nieuw gebouw of in het geval bij bestaande bouw bij de overdracht (koop/huur). Het label dat een gebouw uiteindelijk verdient wordt bepaald door de BENG en TOjuli. Een energielabel wordt aangeduid met letters A++++ t/m G, waarbij energielabel A++++ het meest hoogst haalbare is op dit moment. De NTA8800, ISSO’s en de BRL9500 zijn richtlijnen, normen en instrumenten voor een erkend energieadviseur om een energielabel vast te leggen. Een energielabel heeft een geldigheid van 10 jaar na datum van afgifte, na deze 10 jaar zal een gebouw opnieuw beoordeeld moeten worden. Volgens de normering moeten alle relevante gegevens van een gebouw die invloed hebben op de energieprestatie vastgelegd worden in een rapport. Ook alle afwijkingen die tijdens een oplevering worden geconstateerd ten opzichte van het oorspronkelijke bouwplan moeten worden vastgelegd.

Wat gaat er concreet veranderen en is dat merkbaar?

Het proces voor het bepalen van de energieprestatie van een gebouw wordt uitgebreider en in sommige gevallen gedetailleerder. In tegenstelling tot het maken van een EPC berekening is met de gedetailleerde invoer meer kennis vereist over duurzame installaties met betrekking tot verwarming & koeling en het tegengaan van oververhitting. Hiervoor dient iedereen die een energieprestatieadvies wil afleveren of moet toetsen gecertificeerd te zijn conform de BRL 9500. Bedrijven en toetsende organisaties zullen tijd en financiën moeten investeren om in de toekomst de energieprestaties van gebouwen te mogen verrichten. Alle zaken die invloed hebben op de energieprestatie van een gebouw dienen te worden vastgelegd in een rapportage. Dit zorgt ervoor dat een project langer in behandeling is. Tevens dient voor elk gebouw dat na 1 januari 2021 opgeleverd wordt een rapportage gemaakt te worden om te kunnen bepalen welk energielabel van toepassing is. Het kan dus raadzaam zijn om bepaalde zaken vast te leggen tijdens de bouw voor de deadline om later aan te kunnen tonen welke energiebesparende maatregelen zijn toegepast. Men kan onbekende zaken achteraf wel forfaitair invoeren omdat wellicht bepaalde onderdelen niet meer te herleiden zijn, maar dat zou invloed kunnen hebben op de hoogte van het energielabel. Dat wil dus ook zeggen dat voor deze gebouwen na 1 januari 2021 tijd gereserveerd moet worden om een rapport op te stellen. Men kan nu dus al rekening houden met een prijsverhoging ten opzichte van huidige prijzen voor bijvoorbeeld een bouwbesluittoetsing of installatieadvies.

Bij PH Bouwadvies is het maken van energieadviezen een onderdeel van onze bouwbesluittoetsing. Dus wij zullen ons ook moeten voorbereiden op de toekomst, en ons moeten certificeren om EnergiePrestatieAdviezen te mogen maken conform de nieuwe regelgeving.  Wij houden nu al enige tijd rekening met oververhitting van gebouwen dus dat is voor ons geen onbekend terrein. Wij adviseren onze klanten nu al hoe ze dit kunnen voorkomen middels informatie dat bij onze energieconcepten wordt geleverd. Onze energieconcepten bestaan uit een aantal samengestelde installaties die toegepast kunnen worden om aan de huidige EPC eis te voldoen. Wij bieden onze klanten ook een Energie op maat gesprek aan. Hierbij gaan wij samen met de klant op zoek naar de meest passende installatie voor het persoonlijk gebruik. Ben je geïnteresseerd in onze energieconcepten, Energie op maat of overige diensten wacht dan niet langer en neem dan direct contact met ons op.