In een brief aan de 2e kamer heeft minister blok 2 paragrafen gewijd aan de aanstaande verlaging van de Energieprestatie-eis en de verhoging van de minimale Rc-waarden van bouwconstructies. In het voorjaar van 2014 horen we of een verlaging in 2015 wordt doorgevoerd. Vanaf 1 januari 2015 worden wel de minimale Rc-waarden van bouwconstructies verhoogd.

Aanscherping energieprestatie nieuwbouweisen

Op weg naar een bijna-energieneutrale nieuwbouw vanaf 2020, is het voornemen om in 2015 een tussentijdse aanscherping van de nieuwbouweisen (EPC) in te voeren.

Voor woningbouw gaat het om een verlaging van de EPC van 0,6 naar 0,4 en bij utiliteitsgebouwen om 50% verlaging ten opzichte van het niveau van 2007. Voorwaarde voor deze aanscherping is dat de extra maatregelen die nodig zijn om de grotere mate van energiezuinigheid te halen kostenoptimaal zijn.

De minister schrijft: Ik erken het belang van de aanscherping van de energieprestatie-eisen om de innovatie in de markt te blijven stimuleren. Tegelijk hecht ik er ook aan dat er op dit moment geen nieuwe kostenverhogingen worden geïntroduceerd in de nog moeizame woning- en bouwmarkt die niet kunnen worden terugverdiend. Op basis van een eerste studie naar de kostenoptimaliteit van de aanscherping van de EPC naar 0,4 en na overleg met onder andere de partijen van het Lenteakkoord, ben ik van dat laatste op dit moment nog niet overtuigd. De komende maanden wil ik gebruiken om, in overleg met de marktpartijen, hier verder naar te kijken, voordat ik tot een definitief besluit kom. Ik zal u hierover in het voorjaar van 2014 nader informeren.

Differentiatie isolatie-eis

Eerder was met de Tweede Kamer afgesproken om de minimumeisen voor isolatie wel aan te scherpen naar een niveau dat past in de huidige markt. Per 1 januari 2013 is de eis voor glas (U-waarde) aangescherpt naar HR++ glas. Op 1 januari 2015 wordt de isolatiewaarde voor de dichte delen (Rc-waarde) verhoogd van 3,5 naar 5 m2k/W. De brancheorganisaties verbonden aan het Lenteakkoord hebben in hun brief van 5 maart 2013 verzocht de minimumeis voor de gebouwschil als volgt te differentiëren: voor daken 6,0, voor gevels 4,5, en voor begane grondvloeren 3,5 m2K/W. Uit onderzoek naar de kostenoptimaliteit blijkt een gedifferentieerde Rc-waarde iets gunstiger uit te vallen dan de Rc-waarde van 5 m2k/W.  Ik ben daarom voornemens deze gedifferentieerde Rc-waarde per 1 januari 2015 in te voeren.