Steeds vaker duiken berichten op over gemeentes en andere lagere overheden die afwijken van het Bouwbesluit door extra eisen aan bouwprojecten te stellen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of energieprestaties. Deze extra eisen, de zogenaamde “lokale koppen”, leiden tot langere vergunningsprocedures en hogere bouwkosten. Aedes, BNA, Bouwend Nederland, NLingenieurs en VBWTN hebben gezamenlijk een meldpunt ingericht om lokale koppen op het Bouwbesluit te inventariseren en waar nodig aan de bel te trekken. Het meldpunt is vanaf heden geopend.

Via het meldpunt kan iedereen een melding doen indien een gemeente extra of afwijkende eisen stelt. De melding wordt inhoudelijk beoordeeld en geregistreerd. Indien nodig zal contact worden opgenomen met de desbetreffende gemeente mits de melder hiertegen geen bezwaar heeft. Doel van het meldpunt is te inventariseren of lokale koppen vaak voorkomen, en of deze vaak over de zelfde aspecten of artikelen in het Bouwbesluit gaan. In december zal de eerste uitgebreide rapportage op basis van de binnengekomen meldingen worden besproken en aangeboden aan het ministerie van BZK.

Het gaat bij het meldpunt om alle aanvullende eisen bovenop het Bouwbesluit. Het bouwbesluit is een landelijk uniform toetsinstrument waaraan ieder bouwwerk in ons land moet worden getoetst. Iedere gemeente (en brandweer) moet zich hier aan houden en mag, al dan niet via de grondverkoop, convenanten of nadrukkelijke adviezen, geen afwijkende of aanvullende bouwtechnische eisen stellen. In de praktijk gebeurt dit echter geregeld. Het kan dan gaan om extra brandweereisen zoals dikkere branddeuren, extra vluchtroutes, sprinklers, betere energieprestaties of extra gebruiksregels. Extra eisen die niet gevraagd mogen worden zorgen voor een langere behandeltijd van de vergunningsaanvraag en voor hogere bouwkosten.

Het meldpunt is te bereiken met deze link