Bron: BNA – 10-12-2010

Met ingang van 1 januari 2011 hebben architecten een informatieplicht.

Elke architect, stedenbouwkundige, interieurarchitect en tuin- en landschapsarchitect moet bij het uitbrengen van een offerte de opdrachtgever informeren over een aantal aspecten van zijn professionaliteit.

Het gaat om zijn voor de opdracht relevante deskundigheid en vakbekwaamheid, met inbegrip van bij- en nascholing, de dekking van de door hem te verrichten werkzaamheden door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en zijn rechten en plichten jegens de opdrachtgever. Ook moet de architect de opdrachtgever in voorkomende gevallen informatie verschaffen over zijn rechten en plichten ten opzichte van derden die voordien voor hetzelfde object of voor dezelfde opdracht zijn benaderd of ingeschakeld.

De verplichting vloeit voort uit de herziene wet op de architectentitel.

Deze wet is dit voorjaar door het parlement vastgesteld. De herziening past in het streven om van de Wet op de architectentitel een krachtiger kwaliteitsinstrument te maken. Ook moet de Nederlandse regelgeving voldoen aan de Europese richtlijnen, bijvoorbeeld waar het gaat om bij- en nascholing en consumentenbescherming. Zo is twee jaar beroepspraktijkervaring binnen afzienbare tijd een voorwaarde voor inschrijving in het Architectenregister en is bij- en nascholing nu, behalve voor architecten, ook verplicht gesteld voor stedenbouwkundigen, interieur-, tuin- en landschapsarchitecten. Het doel van de informatieplicht is de bescherming van de consument.

Voor BNA-leden is de informatieplicht inhoudelijk geen enkel probleem.

De inhoudelijke vereisten gericht op een professionele en integere vakuitoefening zijn sinds jaar en dag opgenomen in de verplichtingen die het lidmaatschap met zich meebrengt. Ze zijn vastgelegd in statuten, gedragsregels en standaardvoorwaarden. De BNA vindt het zeker niet verkeerd dat architecten hun opdrachtgevers informeren over een aantal voorwaarden voor een goede vakbeoefening. Opdrachtgevers kunnen daardoor het kaf van het koren onderscheiden. Het is wel zaak ervoor te zorgen dat de informatieplicht niet uitmondt in zinloze administratieve rompslomp.

BNA heeft model verklaring voor haar leden.

Om de leden te helpen aan hun informatieplicht te voldoen heeft de BNA een model-verklaring opgesteld. Uitgangspunt is dat met zo weinig mogelijk administratieve rompslomp de architect de opdrachtgever adequaat kan informeren.

De model-verklaring is te downloaden vanaf de digitale helpdesk op de website van de BNA.

PH Bouwadvies