Beheersbaarheid van brand

De rapportage beheersbaarheid van brand (BVB) geeft een methode voor het bepalen van de grootte van een brandcompartiment. In Nederland is in het bouwbesluit vastgelegd dat gebouwen moeten worden ingedeeld in brandcompartimenten die niet groter zijn dan 1.000m2, of in het geval van industriefuncties maximaal 2.500m2.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een opdrachtgever toch de wens heeft om een groter brandcompartiment te realiseren. Voor dit probleem is het concept “Beheersbaarheid van brand” in het leven geroepen. Onder voorwaarden is het dan mogelijk om toch een groter compartiment te laten bestaan of te bouwen. De gemeentelijke brandweer moet het gebruik van de methode wel goedkeuren.

Een belangrijk onderdeel van de methode beheersbaarheid van brand is de vuurlastberekening. De maximale afmetingen van een brandcompartiment staat namelijk in relatie tot de in dat compartiment aanwezige hoeveelheid vuurbelasting. Met andere woorden: de grootte van een brandcompartiment in een gebouw dient in relatie tot de aanwezige opgeslagen materialen (vuurbelasting) zodanig te zijn dat een eventuele brand door de brandweer te beheersen is.

Onze werkwijze

Ons doel is het realiseren van een gebouw dat enerzijds voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en anderzijds het best werkbaar en economisch meest voordelig is voor de opdrachtgever.

Heeft u een bestaand of nieuw gebouw waarvoor een rapportage dient te worden opgesteld? Voordat wij een offerte uitbrengen komen wij bij u langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hierbij inventariseren wij uw wensen en eisen ten aanzien van het gewenste gebruik en worden de verschillende aspecten ten aanzien van beheersbaarheid van brand geïnventariseerd.

Na goedkeuring van onze offerte starten wij met het berekenen van de gemiddelde en maatgevende vuurbelasting. De uitkomst van de berekening wordt omschreven in een conceptrapport dat eerst ter goedkeuring aan de opdrachtgever wordt voorgelegd alvorens het aan de eisende partij wordt afgegeven. Overigens is het verstandig de eisende partij al in een vroeg stadium bij het opstellen van de berekeningen te betrekken om verrassingen te voorkomen. Zodra iedereen akkoord is werken wij het concept uit tot een definitieve rapportage.

Naast de rapportage Beheersbaarheid van Brand kunnen in sommige gevallen aanvullende berekeningen nodig zijn om het brandveiligheidsniveau van een gebouw in kaart te brengen. Hierbij kunt u denken aan brandoverslagberekeningenontruimingsberekeningen of CFD-simulaties. Ook deze berekeningen kunnen wij voor u verzorgen.

Heeft u verder nog? Of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op!