Op 30 juni jl. heeft de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ter afronding van de voorhangprocedure van gedachten gewisseld over het nieuwe Bouwbesluit. De in dit overleg gestelde vragen zijn intussen per brief beantwoord. Daarna is het ontwerpbesluit naar de Raad van State gestuurd voor advies. Na verwerking van dit advies zal het besluit eind augustus in het Staatsblad gepubliceerd worden.

Naast het Bouwbesluit 2012 komt er een zogenaamd veegbesluit waarin een aantal laatste aanpassingen van de huidige tekst van het Bouwbesluit worden opgenomen. Dit veegbesluit is voor commentaar voorgelegd aan de leden van het Overlegplatform Bouwregelgeving (OPB). Na verwerking van de binnengekomen reacties gaat het besluit naar de Ministerraad en vervolgens voor de voorhangprocedure naar de Eerste en Tweede Kamer. Met die laatste stap is het besluit is ook openbaar. Het veegbesluit treedt gelijktijdig met het Bouwbesluit 2012 in werking.

Tegelijk met het Bouwbesluit 2012 treedt ook de bijbehorende Ministeriële Regeling in werking. Hierin komen vooral aanvullende bepalingen voor voorschriften uit het Bouwbesluit. De regeling is ook aan het OPB voorgelegd en de opmerkingen worden verwerkt.

Tot slot zal gelijktijdig een besluit met technische aanpassingen van andere besluiten aan het nieuwe Bouwbesluit in werking treden. Hierin gaat het vooral om verwijzingen naar andere besluiten en regelingen. Die andere besluiten en regelingen zijn in het verleden afgestemd op het Bouwbesluit 2003 en het Gebruiksbesluit. Bekijk hier de belangrijkste wijzigingen van het bouwbesluit 2012