In Nederland hebben veel gebouwen een platdak. Platte daken hebben een groot nadeel. Ieder jaar bezwijken veel platte daken tijdens hevige neerslag doordat de sterkte van die daken onvoldoende is om de plotselinge hoeveelheid water op het dak op tijd af te voeren. Het dak kan de volledige belasting van de bak water niet aan. Dit verschijnsel treedt vooral op bij grote bedrijfsgebouwen. De functies van deze gebouwen zijn vaak magazijnruimte, bedrijfsruimte of grootwinkelbedrijven. Maar ook grote schoolgebouwen met ingesloten daken kunnen in aanraking komen met dit probleem.

Bezwijken van platte daken door wateraccumulatie

Wateraccumulatie is een verschijnsel waardoor platte daken bezwijken tijdens neerslag. Hierbij is de toevoer van regenwater groter dan de afvoer van regenwater, dit leidt tot plasvorming. De plasvorming zorgt voor doorbuiging van de constructie, het doorbuigen zorgt weer voor extra toestroom van water waardoor de constructie nog verder doorbuigt en uiteindelijk bezwijkt.

Ingestort dak van hal in Hoogeveen

Er zijn 3 punten van belang bij het voorkomen van wateraccumulatie:

  • de capaciteit van de voorzieningen om hemelwater af te voeren
  • de sterkte van de dakconstructie
  • de afstemming van de dakconstructie en afvoervoorzieningen op elkaar

Een goed dak heeft noodafvoer of noodoverlaat

Platte daken zijn bijna nooit volledig vlak. Ze worden aangelegd met een lichte helling. Dit noemen we afschot. In veel gevallen is er bij bedrijfsgebouwen sprake van een grote dakopstand soms wel van enkele tientallen centimeters. Het dak is voorzien van instroomopeningen voor de hemelwaterafvoeren. De hemelwaterafvoeren zijn aangesloten op de riolering.

Een goed noodafvoersysteem is in staat om bij de combinatie van de voorgeschreven neerslagintensiteit en een verstopping van het reguliere systeem, de waterstand te beperken tot onder het maximaal wateropvoerend vermogen van de constructie. In de rand van het dak zijn dan noodoverlaten aangebracht. Wanneer er teveel water op het dak staat kan het overtollige water via de noodoverlaat wegstromen. Veel oude daken beschikken echter niet over noodoverlaten.

Noodafvoeren dragen bij aan de veiligheid van dakconstructies

Volgens de Nederlandse Normen dient ieder dak te zijn voorzien van noodafvoeren voor hemelwater. Veel oude gebouwen voldoen na inspectie niet aan de normen. In de afgelopen tientallen jaren zijn veel normen aangepast en aangescherpt. In het verleden hield men niet veel rekening met wateraccumulatie en de risico’s van schade wat zou kunnen ontstaan. In veel nieuwbouw situaties heeft wateraccumulatie al meer aandacht en wordt door de constructeur bij berekening van de constructies al met het fenomeen rekening gehouden.

PelserHartman maakt dakadvies en wateraccumulatieberekening

Pelserhartman maakt de dakopname, het dakadvies en de wateraccumulatieberekening voor gebouweigenaren. Na inspectie van het bestaande dak wordt het dak gecontroleerd op volgende onderdelen:

  • is de dakconstructie voldoende sterk en stijf?
  • is de hoogte ligging van het dak voldoende, is er sprake van voldoende afschot en heeft de constructie een voldoende grote zeeg?
  • wat is de capaciteit van de bestaande afvoeren en noodoverstorten?

In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald wat de mogelijkheden zijn om het dak aan te passen en op welke manier de risico’s van schade kunnen worden beperkt. We maakten dit advies bijvoorbeeld voor een bestaande hal in Hoogeveen.

Naar pagina projecten en techniek